Fettavskiljare för alla verksamheter och behov

Fettavskiljare för alla typer av verksamheter.

En komplett guide till fettavskiljare 2021

Det här är en komplett guide för dig som står i begrepp att köpa och installera fettavskiljare. Eller som kanske undrar när det är krav på en fettavskiljare. Bioteria tillverkar och installerar högeffektiva fettavskiljare för restaurang och offentlig verksamhet för placering inomhus eller under mark. Läs om hur du kan minska antalet tömningar med 90% genom biokonvertering.

En Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har lägre densitet än vatten. När orenat avloppssvatten rinner genom fettavskiljaren flyter fettet upp och lägger sig på ytan, på så sätt kan renat vatten sedan ledas ut i avloppsnätet. Alla livsmedelsverksamheter som är anslutna till det kommunala VA-systemet måste ha en godkänd fettavskiljare.

Den här guiden till fettavskiljare innehåller följande delar:

Varför behövs fettavskiljare?

När är det krav på fettavskiljare?

Så fungerar en fettavskiljare

Olika typer av fettavskiljare

Installera fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare

Vilka krav skall en fettavskiljare uppfylla

Lokala krav för fettavskiljare

Därför skall du välja Bioteria

Fettavskiljare med biologisk rening

Varför behövs fettavskiljare?

Det kommunala avloppsnätet är dimensionerat för spillvatten av hushållskaraktär, utan en avskiljare för fett kan stora driftstörningar uppstå. Fett som töms i det kommunala ledningsnätet stelnar och orsakar stopp i rören, vilket i sin tur leder till översvämningar, dålig lukt och gasbildning. I allvarliga fall kan frätskador och större läckor uppstå. Som fastighetsägare kan man bli ersättningsskyldig för spolning och reparationer orsakade av utsläpp från verksamhet som är förpliktigad att ha en fungerande fettavskiljare.

Det är krav på fettavskiljare för att undvika fettproppar i våra avlopp.

När är det krav på fettavskiljare?

Alla företag och institutioner som  har livsmedelsverksamhet måste installera en fettavskiljare så att fett från rörelsens spillvatten inte går ut i det kommunala avloppssystemet. Fettavskiljare är ett krav för restauranger av olika slag.

Bioteria leverar fettavskiljare och ventilation för restaurang och storkök.

Om oönskade ämnen tillförs spillvattnet ska dessa ämnen skiljas ut ur spillvattnet innan det släpps ut i den allmänna va-anläggningen ”. enligt SFS 2006:412.

Här är en lista på verksamheter som kräver fettavskiljare.

 • Bageri/Konditori
 • Butik med enkel beredning
 • Butik med omfattande beredning
 • Catering
 • Café
 • Daglig verksamhet
 • Fritidsgård
 • Förskolor
 • Gatukök
 • Hotell
 • Rökeri
 • Mejeri
 • Slakteri
 • Foodtrucks
 • Pizzerior (även utan stekbord)
 • Restaurang
 • Storkök/Centralkök
 • Sushi-restaurang
 • Äldreboende

Så fungerar en fettavskiljare

Funktionen för en fettavskiljare är i grunden ganska enkel, då den bygger på att fett, vatten och partiklar har olika densitet. Fett är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Sediment och slam sjunker till botten och vatten kan sedan filtreras ut i det kommunala avloppssystemet. Själva fettavskiljaren är en tank med ett inlopp och ett utlopp. Då flödet genom behållaren är lågt hinner fettet klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Skiljeväggar stoppar sedan fettet från att rinna ut i avloppssystemet.

Vi på Bioteria har tagit det här med fettavskiljare ett steg längre och istället för att du som kund skall behöva betala för hämtning av stora mängder fett, bryter vi med hjälp av bioteknik ned fettet på plats. Med Bioterias BCA BioSystem tillförs mikroorganismer som bryter ned och konsumerar fettet, kvar blir endast koldioxid och vatten. Läs mer om hur vi använder bakterier i våra fettavskiljare för bäst biologisk rening här!

Behovet att tömma fettet minskar därmed drastiskt, vilket sparar in en mycket stor del av driftskostnaden. Naturligtvis är detta ur ett miljöperspektiv en enorm vinst då mängder med transporter sparas in. Normalt minskar tömningsfrekvensen för en avskiljare med BCA BioSystem från 12 gånger till 1 gång per år jämfört med traditionell teknik.

Så sparar Örebro pengar och miljö

Läs om hur Örebro kommun minskade sina tömningar med 92%!

Ladda ned artikeln via formuläret.

Örebro Kommun Full kontroll med bioteknik  Ladda ner

Olika typer av fettavskiljare

Fettavskiljaren kan vara installerad inomhus, men skall helst vara nedgrävd i mark på frostfritt djup. Det finns också mindre typer som kan placeras under diskbänk. Bioteria kan anpassa installationen efter de förutsättningar som finns. Vi kan hjälpa dig med installation av både markförlagd fettavskiljare eller göra en installation inomhus.

Installera fettavskiljare

Fettavskiljaren skall placeras så att den är lätt åtkomlig för tömning. Golvbrunnar, diskmaskiner och vaskar skall vara anslutna, men observera att toaletter inte skall kopplas in. Den skall installeras så att den fylls med självfall. Avloppsvatten får alltså inte pumpas in. Tänk också på att den inte får placeras så att den kan förorena livsmedel genom exempelvis läckage. Fritöser skall tömmas i uppsamlingskärl, då avskiljare inte klarar av dessa mängder med fett. På bilden nedan ser du en fettavskiljare placerad i mark. Vill du ha pris på en installation kontakta oss här

Fettavskiljare nedgrävd i mark för restaurang och storkök

Tömning av fettavskiljare

En avskiljare som saknar Bioterias banbrytande bioteknik behöver tömmas ungefär en gång i månaden. Tömning och rengöring av fettavskiljare är obligatorisk och utförs av kommunen eller av godkända underentreprenör. Vi rekommenderar dig att kontakta din kommun och ta del av de lokala ABVA som finns (Allmänna Bestämmelser för brukande av Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) för att ta reda på vilka regler som gäller där ni är verksamma.

Tömma fettavskiljare - minska behovet med 90% med bioteknik från Bioteria

Vilka krav skall en fettavskiljare uppfylla?

Fettavskiljaren skall vara dimensionerad enligt Svensk Standard SS-EN 1825-2 och konstruerad enligt 1825-1. Fettavskiljaren skall dimensioneras enligt verksamhetskalkyl och sannolikhetskalkyl, varav det högsta värdet skall användas vid rätt storlek. Anläggningen skall vara flödestestad och typgodkänd samt medge provtagning. En underdimensionerad avskiljare leder till fler tömningar och riskerar att tappa en stor del av sin förmåga att rena då temperaturen inte kan hållas nere vilket leder till att avfallsfettet inte koagulerar och skiljs från vattnet. Vi hjälper dig gärna med flödesberäkningar av din framtida fettavskiljare.

Lokala krav för fettavskiljare

Behöver du hjälp med upphandling och installation av fettavskiljare och undrar vilka lokala krav som gäller i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan ort? Bioteria har lokalkontor runt om i landet med konsulter som kan lotsa dig fram till en säker och kostnadseffektiv bioteknologisk avskiljare anpassad för just era behov.

En guide av Bioteria Lagar och regler som berör fettavskiljare    Ladda ner

Därför skall du välja Bioteria

Bioteria erbjuder expertkunskap kring fett- och luktproblem och fungerar som rådgivare för effektivare investeringar. Som partner hjälper vi till med att minimera driftkostnader och säkerställer att alla installationer lever upp till kraven för godkännande.

Vi levererar fettavskiljare för restauranger, storkök, äldreboenden, förskolor och andra verksamheter som kräver en effektiv fetthantering. Har du redan en fettavskiljare installerad kan vi självklart optimera denna för biologisk rening. Är det här din första kontakt med ämnet hittar du mycket användbar information och vi står naturligtvis gärna till tjänst om du har ytterligare frågor eller funderingar runt en framtida installation.

Förutom våra egentillverkade fettavskiljare med biologiska rening, sköter vi även projektering samt drift och underhåll. Vårt mål är alltid att erbjuda den bästa lösningen både för våra uppdragsgivare och för miljön.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Niklas Axelsson, VD, Bioteria Technologies.

Niklas Axelsson, VD
Bioteria Technologies AB

Kontakt

 

Vill du veta mer om fettavskiljning? 

Guide Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner

Fördelar med GOR BioSystem

Minskar tömningsbehovet

dollartecken

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år.

Reducerar lukt & driftstörningarskiftnyckel 

Fett är en besvärlig substans som utsätter fettavskiljarens inre och avloppsledningarna för påfrestningar. Ju mindre fett som ansamlas, desto färre problem uppstår. Genom att kontinuerligt bryta ner fettet minskas problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkanhand med ett löv

Fettet som ansamlas även i en perfekt fungerande i fettavskiljare måste transporteras bort. Kostnaden för miljön kan mätas i tusentals ton utsläppt koldioxid.

Med hjälp av bioteknik i fettavskiljaren kan alltså den tunga trafiken minska på våra vägar och inne i städerna, där många fettavskiljare befinner sig.

 

Bygger på en helt naturlig biologisk reningsprocess

Det biologiska reningssteget utförs av levande mikroorganismer i en syrerik miljö. Därför är gynnsamma bakterier och luftbubblor våra viktigaste vapen. Metoden innebär att fett bryts ner fullständigt, till sina beståndsdelar koldioxid och vatten.

Bioteria använder bioteknik för effektivare fettavskiljning

Hur fungerar GOR BioSystem

GOR BioSystem i fettavskiljare minskar tömningsbehovet med upp till 90%

GOR BioSystem – biologisk rening av fettavskiljare

GOR BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg för fettavskiljare. Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt och ett luftningssystem som tillsammans skapar rätt förutsättningar för effektiv luktbekämpning och fettnedbrytning. Den biologiska processen driftövervakas av utbildad tekniker från Bioteria. Bioprodukten är helt ofarlig för människa, material och miljö.

Se filmen som förklarar hur GOR BioSystem fungerar:

En fettavskiljare med bioteknik växlar mellan två faser: en gravimetrisk och en biologisk. Den gravimetriska (traditionella) förlitar sig på gravitation och tid. Fett och organiskt slam avskiljs från vattnet genom att det aningen flyter eller sjunker.  Detta pågår under verksamhetstiden i köket, då vatten flödar in och ut ur fettavskiljaren. Den biologiska behandlingen av fettavskiljarens innehåll påbörjas då flödet upphör, vanligtvis nattetid.

Den aktiva biomassa som bildas arbetar sedan kontinuerligt med att bryta ner det ansamlade fettet i fettkakan. När fettet konsumeras av mikroorganismer minskar tömningsbehovet och fettavskiljaren fungerar bättre mellan tömningarna.

Uppkopplad och smart fettavskiljare med GOR BioSystem Smart Bioremote

Sensorer för driftövervakning av fettavskiljare - Uppkopplad fettavskiljare med GOR BioSystem Smart Bioremote

Med Smart Bioremote kan vi nu koppla upp både fettavskiljaren och den biologiska behandlingen. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning får du maximal driftsäkerhet och ett proaktivt drift- och underhållsarbete.

Genom att koppla upp fettavskiljaren med Smart Bioremote står fettavskiljaren i ständig övervakning och möjliggör ett mer proaktivt drift- och underhållsarbet av Bioterias tekniker. Du som kund får ökad kvalitet och en betydligt driftsäkrare anläggning.

Med Smart Bioremote får Bioterias tekniker ett larm så fort något inte står rätt till med din fettavskiljare vilket gör att vi snabbt kan vara på plats eller t o m åtgärda problemet på distans. Du kan själv följa Bioterias drift- och underhållsarbete för din fettavskiljare i realtid på Bioterias kundwebb.

Kontroll 24h/dygnet

Samantaget får du full kontroll 24 h/dygnet, ett proaktivt och behovsanpassat drift- och underhållsprogram och behovsan- passade tömningsintervaller. Du spar både pengar, miljö och minskade driftbekymmer.

Se filmen som berättar hur du kan spara pengar, miljö och minska dina driftbekymmer med uppkopplad bioteknik.

Spara pengar, miljö och driftproblem

illustration av spara pengar, miljö och driftproblem

Nu för tiden kan man spara pengar, slippa driftproblem och samtidigt arbeta för en bättre miljö!

Bioteknik för fettnedbrytning och rengöring har betydligt fler positiva effekter än man kan ana. Miljöoptimering har effekter långt utanför den enskilda fettavskiljaren.

När fettet bryts ner på plats minskar tömningsbehovet. Därmed minskar antalet tunga transporter, och med dem koldioxidutsläppen. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd kemiska rengöringsmedel som nu spolas ut i avloppet. 

Spar mer pengar & miljö med GOR BioSystem Smart Bioremote 

Vår målsättning är alltid att göra den miljövänliga tekniken ekonomiskt lönsam för dig som kund. Med Bioterias biologiska behandling – kombinerat med uppkopplad teknik och ett gediget drift- och underhållsprogram – får du en betydligt mer kostnadseffektiv lösning, en luktfri arbetsmiljö och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle

Biokonvertera dina fettavskiljare:

Bioteknik i fettavskiljare - en vetenskapligt grundad metod

Fett och hanteringen av fett i våra avlopp har varit ett stort samhällsproblem under lång tid. I den här filmen går vi igenom vilka problem fettet skapar samt hur problemen kan lösas med hjälp av bioteknik.

 

Vill du veta mer om fettavskiljning?

Problem med fett i avloppsnätet har funnits sedan avloppssystemens begynnelse. Men hur ser utvecklingen ut sedan dess? Hur skiljer sig dagens utmaningar från gårdagens? Hur ser den moderna fettavskiljaren ut? Ladda ner guiden för att läsa!

Guide Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner

Läs mer

Vi hjälper dig även med:

Bioterias avloppsteknik

Reningsverk

Miljövänliga reningsverk med biologisk rening Bioteria arbetar med totalentreprenader som inkluderar allt från utveckling, rådgivning och driftsättning till kontinuerlig övervakning, drift och underhåll. Vårt biologiska /../

Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare & avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på /../

Bioterias avfallsteknik

Avfallsteknik

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfri avfallshantering För en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering av högsta vikt. Ett tillgängligt, välskött och /../

Bioterias storköksventilation

Storköksventilation

Helhetslösningar för storköksventilation Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte /../

Futurum

Benny Fägerstad

Verksamhetsutvecklare Futurum Fastigheter i Örebro
“För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar!”
Telge

Peter Roth

Energi- och Driftsamordnare, Telgefastigheter
“Vi har valt Bioterias VENT BioSystem som standard när vi bygger nya storkök idag. Förutom att det möjliggör en effektiv värmeåtervinning så spar vi också mycket pengar på driften och minskar vår kemikalieanvändning.”