Tjänster

drift och underhåll

Drift och underhåll av fettreduceringssystem för storköksventilationen

En storköksventilation som är utrustad med Bioterias fettreduceringssystem – VENT BioSystem – har Bioteria fullt funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram genomförs regelbudet av utbildad BioMaintenance Tekniker. Detta för att din ventilation ska vara brandsäker och utan driftstörningar.

Du väljer i vilken utsträckning du vill ha hjälp!

Bioteria erbjuder

VENT BioMaintenance Program I

Med ett VENT BioMaintenance Program I (MPI) utför Bioteria kontinuerlig service och underhållsarbet för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten faktureras löpande.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån storköksventilationens storlek och behov.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

VENT BioMaintenance Program II

Med ett VENT BioMaintenance Program II (MPII) utför Bioteria kontinuerlig service och underhåll för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten ingår.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån storköksventilationens storlek och behov.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

Bioteria driftar fettavskiljare

Varför drift och underhåll av storköksventilation?

Fettreduceringssystem i ventilation

Brandskydd för din säkerhet

När brännbara fettbeläggningar utsätts för hetta i en syrerik miljö finns allt som krävs för att en brand ska starta. En mycket stor del av alla bränder i storkök och restauranger orsakas av matfett som antänder.

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet – och därmed brandrisken – med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer. Men när systemet väl är installerat kan det dock inte lämnas vind för våg. Det behöver regelbundet underhållas, besiktigas och eventuellt finjusteras så att funktionen förblir fortsatt hög.

Bioterias drift- och underhållsprogram innebär regelbundna servicebesök av tekniker som försäkrar sig om att fettreduceringssystemet håller rent i rör och kanaler så att brandrisken minimeras. Den kontinuerliga fettnedbrytningen underlättar dessutom sotarens arbete genom att motverka bildandet av fettansamlingar som måste lösas av starka kemikalier.

Läs mer om vårt drift och underhållsprogram

Drift och underhåll

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering och dimensionering

Projektering och dimensionering Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. En väl fungerande köksventilation har låg ljudnivå och förhindrar spridning av matos och fukt. /../

ventilation

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av kåpor, filterhus och fettreduceringssystem Bioterias fettreduceringssystem installeras alltid av Bioterias utbildade tekniker. Men vi hjälper även till att installera kåpor och /../