Fettavskiljare

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering av fettavskiljare

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut vars syfte är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll.

Bioteria erbjuder

Dimensionering

En dimensionering av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet ska sakta ner så pass mycket att det svalnar tillräckligt för att fettet ska avskiljas. Vi hjälper dig med dimensionering av fettavskiljare.

Kontakta oss

Val av modell och placering

Flera faktorer tillsammans avgör vilken fettavskiljare som är mest lämpad för verksamheten och både en sannolikhetskalkyl och verksamhetskalkyl bör övervägas. Kontakta oss vid tveksamheter om placerar och vilken modell som är mest lämplig.

Kontakta oss

Samordning och projektledning

Den som ansvarar för projekteringen av en fettavskiljare kan även behöva förutse och samordna de arbetsinsatser som kommer att krävas då en fettavskiljare ska installeras och driftsättas – exempelvis mark-, rör- och elarbete.

Arbetet kring en fettavskiljare ska alltid utföras av behöriga fackmän från ett flertal olika branscher enligt gällande regelverk.

Kontakta oss

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Vad innebär projektering av fettavskiljare

Bioteria hjälper till med projektering

Varje projektering är unik.

Förutsättningarna kan variera från “den här verksamhetens fettavskiljare behöver uppgraderas” till “på den här platsen ska en ny byggnad uppföras”. I det första fallet ska den mest lämpade fettavskiljaren för verksamheten väljas och infogas i en befintlig struktur. I det andra fallet måste fettavskiljaren beredas plats – i byggnaden eller i marken – med hänsyn tagen till VA-huvudmannens krav, byggregler, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö. Varje situation innebär en varierande uppsättning utmaningar.

En projektering inrymmer ofta ett stort mått av samordning mellan alla aktörer inblandade i ett byggprojekt. Den optimala lösningen är den som tar hänsyn till så många faktorer som möjligt: funktion, driftsäkerhet, effektivitet, miljö och ekonomi.

Behöver du hjälp med projektering?

Kontakta oss

Vi hjälper dig även med:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Installation och entreprenad Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../