Fettavskiljare

drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem

När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker. Detta för att din fettavskiljare ska fungera problemfritt och utan några driftstörningar.

Du väljer i vilken utsträckning du vill ha hjälp!

Bioteria erbjuder

GOR BioMaintenance Program I

Med ett GOR BioMaintenance Program I (MPI) utför Bioteria kontinuerlig service och underhållsarbet för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten faktureras löpande.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån fettavskiljarens storlek och behov.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

GOR BioMaintenance Program II

Med ett GOR BioMaintenance Program II (MPII) utför Bioteria kontinuerlig service och underhåll för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten ingår.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån fettavskiljarens storlek och behov.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Kontakta oss

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Varför drift och underhåll av fettavskiljare?

drift och underhåll

Fettavskiljarens Gyllene Triangel – för problemfri fettavskiljning

En fettavskiljare är en betydande investering som behöver besiktigas, servas regelbundet och vårdas på samma sätt som en bil, och av samma skäl. En fettavskiljare utsätts för betydande påfrestning och slitage. Den genomströmmas dagligen av avloppsvatten bemängt med matrester, fett och rengöringskemikalier.

För att den ska fungera över tid behöver den tas om hand – rengöras, lagas och kalibreras. Och liksom en bil behöver en fettavskiljare underhållas fackmannamässigt.

Den Gyllene Triangeln – för problemfri fettavskiljning

Triangelns bas, själva grunden för fungerande fettavskiljning, utgörs av rätt storlek och rätt konstruktion. Fettavskiljaren måste sedan installeras enligt fastställda normer och Boverkets byggregler. Men Triangelns topp, drift och underhåll, är minst lika viktig.

 

Läs mer om vårt drift och underhållsprogram

Drift och underhåll

Vi hjälper dig även med:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Installation och entreprenad Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../