Reningsverk

Reningsverk särskilt lämpade för skolor, förskolor, hembygdsgårdar och konferensanläggningar

Reningsverk med SBR teknik

Bioterias reningsverk är vanligtvis avsedda att rena det förbrukade vattnet från mellan 51 och 500 personekvivalenter (1 PE är den föroreningsbelastning en person uppskattas avge under ett dygn). Detta gör Bioterias reningsverk särskilt väl lämpade för skolor, förskolor, hembygdsgårdar och konferensanläggningar – eller för en större mängd enskilda avlopp.

Fördelar med BioSBR-reningsverk

Skräddarsytt och skalbart

Ett reningsverk från Bioteria är alltid specialanpassat till kundens behov och omgivningens förutsättningar. När reningsverket väl finns på plats kan anläggningen  skalas upp, om omgivningen tillåter, genom att till exempel förlänga tankarna eller fördubbla deras antal.

Optimerad och kontrollerad rening med bioteknik

Den kontrollerade biologiska reningen möjliggör snabb uppstart av reningsverket samt snabb återhämtning vid omstart. Detta beror på att BioSBR BioSystem tillför särskilt utvalda, gynnsamma mikroorganismer till det aktiva slammet och därmed berikar och stabiliserar det.

Klarar Naturvårdsverkets utsläppskrav för hög skyddsnivå

Vatten som renas med Bioterias teknik kan rinna direkt ut i naturen, även i områden som bedöms vara känsliga och sårbara för övergödning. Exempel på sådana platser finns i den svenska fjällvärlden, där Bioteria har flera anläggningar.

waste water pipe

SBR-teknik optimerad med biologisk rening

I Bioterias reningsverk använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare med ett biosystem. Resultatet blir en effektiv och miljövänlig nedbrytning av fett och organiskt material direkt i reningsverket.

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

SBR BioSystem

När syrekrävande, högeffektiva bakterier tillsätts genom biosystemet kommer dessa att arbeta tillsammans med det ekosystem som redan finns på plats, så snart tanken luftas. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

SBR-teknik i kombination med SBR BioSystem innebär att luftbubblor (syresättning) och kraftfulla tillsatta bakterier samverkar för att förstärka de naturliga biologiska nedbrytningsprocesserna.

SBR BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg speciellt framtaget för reningsverk. Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt som innehåller levande mikroorganismer och ett bottenluftarsystem som tillsammans skapar rätt förutsättningar för effektiv luktbekämpning och fettnedbrytning. 

Ladda ner broschyr

Driftsäkra anläggningar

Dritfövervakning av SBR reningsverk

Bioteria övertar ansvaret för reningsverkets drift och underhåll. Detta innebär att Bioteria garanterar en driftsäker verksamhet och utför regelbunden service. Bioterias reningsverk är uppkopplade mot Internet och står under ständig övervakning av en utbildad tekniker, som åtgärdar eventuella problem med mycket kort varsel.

Goda samarbeten

Skepptuna reningsverk

Den som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet måste själv rena sitt avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen. I takt med att de stora kommunala reningsverken blir mer och mer framgångsrika i sitt reningsarbete börjar större krav riktas även mot de enskilda avloppen. I Sigtuna kommun har man valt att ta ett aktivt ansvar för miljön, genom att ta sig an den bristfälliga reningen av avloppsvatten på landsbygden.

Sigtuna kommun har i samarbete med Bioteria installerat högpresterande reningsverk i anslutning till skolor, förskolor och bygdegårdar i Odensala och Skepptuna. Reningsverken, som driftas av Bioteria, renar avloppsvattnet från upp till 300 personers dagliga verksamhet, med hjälp av bland annat bioteknik.

Även Svenska Turistföreningen (STF) har valt att ta hjälp av Bioteria för att skydda de känsliga naturområden som omger deras egna restauranger och konferensanläggningar. Detta ställer mycket höga krav på anläggningens fettavskiljare och reningsverk. Flera fjällstationer, som den i Saltoloukta, ligger mycket svårtillgängligt, och transporter (som vid tömning av fettavskiljare) sker med helikopter eller skoter. Det blir dyrt, även i bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare. Och stopp i avloppsledningar – med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen – måste till varje pris undvikas.

Saltoloukta fjällstation har kunnat reducera både tömningstransporter och driftstörningar till ett minimum. Samtidigt överträffar avloppsvattnets utsläppsvärden naturvårdsverkets krav vid hög skyddsnivå.

Vill du veta mer om våra reningsverk?

Kontakta Karl-Johan!

Karl-Johan är Business Creator Manager Sverige. 

karl-johan.iraeus@bioteria.se, 070-567 43 98

Sigtuna kommun väljer biologiskt reningsverk i 60-talsskolan

Sigtuna

Odensala är ett litet samhälle beläget på den uppländska landsbygden mellan Märsta och Sigtuna, i Sigtuna kommun. Bebyggelsen består av gårdar, torp och villor omgivna av odlat slättland eller ett småkuperat skogslandskap. Ortens skola, förskola och bygdegård har tillgång till kommunalt vatten, men har enskilt avlopp. Tidigare, när byggnaderna var färre och miljökraven lägre, passerade avloppsvattnet endast genom en trekammarbrunn. Problemen var flera: dels renades inte vattnet tillräckligt och dels var luktproblem och andra olägenheter påtagliga.

Efter att Bioteria installerat ett minireningsverk på platsen är situationen nu helt annorlunda. Lukterna är minimerade och vattnet renas effektivt genom en kombination av bioteknik och SBR-teknik. Metoden är helt naturlig och bygger på biologiska processer som styrs med hjälp av luftbubblor! 

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner

Läs mer

Så här fungerar BioSBR-reningsverk