Reningsverk

Så här fungerar BioSBR-reningsverk

Teknikhus

Teknikhuset är reningsverkets gröna hjärta. Här finns all den teknik som styr de biologiska processer som sker under marken. Ett reningsverk med SBR-teknik (satsvis biologisk rening) kräver en kraftfull blåsmaskin som genererar stora mängder syrerika luftbubblor.

BioSBR BioSystems biologiska produkt levereras automatiskt i regelbundna doser, kontrollerade av biosystemets styrskåp. Styrteknik, slangar och bioprodukt skyddas i teknikhuset mot väder, temperaturväxlingar och frost.

Pump och fördelningsbrunn – mekanisk avskiljningen

Vid den första anhalten på avloppsvattnets väg genom reningsverket sker en mekanisk avskiljning av fekalier och papper. En trekammarbrunn – vilken detta steg oftast ersätter – är inte längre tillräckligt, enligt Miljöbalken, utan avloppsvattnet måste renas ytterligare. Det innehåller fortfarande mycket höga halter av organiskt material, kväve och fosfor.

Försedimenteringstank och SBR-tank – mekaniska- och biologisk processer

Avloppsvattnet pumpas genom två tankar där det renas det genom dels mekaniska, dels genom biologiska processer. I försedimenteringstanken ges det tunga slammet tid att sjunka till botten. Det klara dekantatet pumpas vidare till SBR-tanken, där vattnet renas biologiskt med hjälp av luftbubblor och gynnsamma mikroorganismer. Flytslammet flockas och pumpas tillbaka till försedimeneringstanken, där det nu kan sjunka. Vattnet tar upprepade vändor genom tankarna och renas stegvis under inverkan av kraftig luftning och de biologiska processer som aktiveras genom syresättningen.

BioSBR BioSystem

Det biologiska reningssteg som sker med hjälp av SBR-teknik förstärks och effektiviseras genom BioSBR BioSystem, som innebär en kontinuerlig tillsats av särskilt utvalda bakterier. Medan satsvis biologisk rening endast aktiverar ett naturligt närvarande mikrobiellt ekosystem, innebär den biotekniska metoden att ett skräddarsytt ekosystem etablerar sig och kraftigt ökar den biologiska effektiviteten.

Biosystemet består av ett styrskåp för dosering, bioprodukten och de slangar som för ut produkten till reningsverkets SBR-tank. Biosystemet är också uppkopplat mot internet för övervakning och kontroll.

Efterpolering

Ett sista steg i reningsprocessen brukar vara ytterligare ett mekaniskt och biologiskt steg, där vattnet sjunker genom ett lager i marken och naturliga bakterier bryter ner kvarvarande föroreningar. Därefter återgår vattnet till sitt naturliga kretslopp, antingen genom att rinna vidare ner till grundvattnet eller ut i en recipient, vanligtvis ett krondike.

Vattnets väg genom BioSBR-reningsverk

 1. Gravimetrisk avskiljning, tunga partiklar sjunker till botten
 2. Klarfasen pumpas till SBR-tanken
 3. – SBR-tanken luftas under 18h
  – Dosering av bioprodukt vid tre tillfällen
  – Luftning avtar och fällningskemikalie doseras
  – Tanken vilar och flockat slam sjunker till botten
 4. a) Klarfasen rinner vidare till markbädd, infiltration eller slutlig recipient
  b) Återpumpning av flockat bottenslam från SBR-tanken till FS2 för ytterligare sedimentering
 5. Klarfasen rinner över i FS1 och genomgår processsen på nytt

SBR-reningsverk med biologisk rening

Guide Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner