Reningsverk

Reningsverk för enskilda avlopp

Miljövänliga reningsverk med biologisk rening

Bioteria arbetar med totalentreprenader som inkluderar allt från utveckling, rådgivning och driftsättning till kontinuerlig övervakning, drift och underhåll. Vårt biologiska reningssteg BioSBR BioSystem gör att våra redan driftsäkra reningsverk blir ännu mera driftsäkra och skapar färre driftstörningar som besvärande luktproblem och igensättningar.

Våra reningsverk renar avloppsvattnet i så hög grad att det genast kan återbördas till sitt naturliga kretslopp – befriat från fett, slam, kväve och fosfor.

Det biologiska reningssteget förenar bioteknik (tillsats av särskilt utvalda, fettnedbrytande bakterier) med SBR-teknik: satsvis biologisk rening. Båda processerna grundar sig på kraftig luftning, vilket rör om i avloppsvattnet och syresätter det. Detta skapar i sin tur utmärkta förhållanden för de mikroorganismer som avlägsnar kväveföreningar ur vattnet. Våra egna, gynnsamma bakterier tillförs genom regelbundna doser av vår bioprodukt. Bakterierna bryter ner fett och organiskt material och förbrukar det i sin ämnesomsättning.

Syrerika förhållanden och effektiva mikroorganismer förbättrar vattenkvaliteten dramatiskt, samt motverkar problem med lukt och minskar behovet av slamtömning.

Vår målsättning är att kunder som väljer Bioteria som samarbetspartner ska känna sig trygga med att vi levererar säkra anläggningar som både är kostnadseffektiva och skonar miljön.

Bioteria erbjuder

Konsultation och rådgivning

Det finns idag en mängd enskilda avlopp som inte uppfyller miljökraven. Det innebär att avloppsvatten rinner ut i naturen otillräckligt renat, vilket bidrar till övergödning. Bioteria erbjuder rådgivning till samfälligheter och kommunala verksamheter belägna på landsbygden, som vill åtgärda problemet med hjälp av ett reningsverk särskilt anpassat för deras behov.

Projektering

Ett reningsverk är ofta lösningen på en mängd problem som med tiden uppstått kring föråldrade trekammarbrunnar och bristfälliga avloppsledningar. Bioteria åtar sig att projektera för en helhetslösning som tar hänsyn till de särskilda villkor som råder på platsen – från verksamheternas eller samfällighetens behov till områdets markförhållanden. Vi ansvarar även för det arbete som behöver utföras för att färdigställa projektet.

Våra produkter och lösningar

Ett SBR-reningsverk från Bioteria renar vattnet i flera steg; mekaniskt (vilket motsvarar slamavskiljningen i en trekammarbrunn), genom infiltration, kemiskt (för att fälla ut fosforföreningar) och biologiskt (vilket reducerar halten kväve och organiskt material med hjälp av naturliga bakterier). 

I våra SBR-reningsverk arbetar vi med syretillgång som medel för att styra de biologiska processerna. Tanken luftas regelbundet vilket gynnar de mikroorganismer som bryter ner organiskt material. Vi effektiviserar reningen ytterligare genom att tillsätta en biologisk produkt som innehåller bakterier som är särskilt utvalda för sin förmåga att bryta ner organiskt material.

Installation och entreprenad

Bioteria installerar och driftsätter anläggningen samt åtar sig att garantera funktionen. Reningsverket funktionskontrollbesiktigas och eventuella brister och problem åtgärdas så snart de upptäcks.

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenadsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Innovation och utveckling

Bioterias reningsverk bygger på teknik som utvecklats under lång tid och ständigt anpassats till nya krav. Vi ser det omedelbara resultatet när våra lösningar konfronteras med verkligheten. Kunskapen och den praktiska erfarenhet detta ger oss återinvesterar vi i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Arbetet med reningsverk har lett till en snabb utveckling av både biologiska metoder och styrteknik. Dessutom har stor tonvikt lagts vid utvecklingen av effektiva metoder för att fjärrövervaka systemet via internet.

Vatten rinner ur avloppsrör
Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare

Högeffektiva fettavskiljare för restaurang och offentlig verksamhet. Kompletta system. Minska antalet tömningar med 90% genom BIO-optimering.

Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare & avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på /../

Bioterias avfallsteknik

Avfallsteknik

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfri avfallshantering För en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering av högsta vikt. Ett tillgängligt, välskött och /../

Bioterias storköksventilation

Storköksventilation

Helhetslösningar för storköksventilation Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte /../