Allt om fettavskiljning

Vi hjälper dig med dina fettavskiljare – från projektering till drift och underhåll

Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljare där miljö, hantering och ekonomi är i fokus. Förutom vårt unika biologiska reningssteg GOR BioSystem och egna fettavskiljare sköter vi även projektering samt drift och underhåll. Vår erfarenhet och kompetens är dessutom något som vi gärna delar med oss av i vårt samarbete eller via utbildning. Se oss alltså gärna som en kunskapspartner för din verksamhet. Märkligt vore det ju annars när man i grunden arbetar för ett hållbart samhälle.

Vår affärsmodell

Bioterias erbjudande

Utredning & rådgivning

Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi till med att minimera driftkostnader, säkerställa och godkänna installationer samt fungerar som rådgivare för effektivare investeringar.

Vårt mål är alltid att erbjuda den bästa lösningen både för våra uppdragsgivare och för miljön.

Läs mer

Projektering

Bioteria har lång erfarenhet av olika byggprojekt och kan hjälpa till från projektering till installation och driftsättning.

Vår målsättning är att göra byggprocessen så enkelt och smidig som möjligt för dig som kund.

Läs mer

Våra produkter

Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljning där miljö, hantering och ekonomi är i fokus. Bioterias fettavskiljare är utrustade med ett biologiska reningssteg GOR BioSystem som reducerar tömningsbehovet, minskar uppkomsten av lukt och ger färre driftproblem.

Läs mer

Installation och driftsättning

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Läs mer

Drift och underhåll

Bioterias BioMaintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för fettavskiljare med GOR BioSystem.

BioMaintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet.

Läs mer

Innovation och utveckling

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att konstruera en fettavskiljare som är marknadens mest effektiva på att avskilja fett. Dessutom har ett mål varit att utveckla den fettavskiljare som erbjuder bäst driftsäkerhet ur ett drift- och underhållsperspektiv.

Läs mer

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Hur fungerar en fettavskiljare?

Fettavskiljare med gravimetrisk avskiljning
Avloppsvatten rinner in i den första kammaren och organiskt sediment tyngre än vatten sjunker till botten. Avloppsvattnet rinner in i den andra kammaren och fett som är lättare än vatten flyter till ytan. Avloppsvattnet rinner vidare ut i avloppet, befriat från partiklar som sjunker och partiklar som flyter.

En passiv, gravimetrisk fettavskiljare fungerar med tyngdlagen som drivkraft. Gravimetrisk fettavskiljning behöver även tid. Tid kräver i sin tur en viss volym. Fettavskiljarens tank måste vara tillräckligt stor för att det varma vattnet ska bromsas upp och hinna svalna, så att fettet stelnar och flyter upp.

Fettavskiljare med Bioteknik
Fettavskiljare med biologisk rening innebär att speciellt utvalda mikroorganismer bryter ner och konsumerar det ansamlade fettet på plats. Detta minskar påtagligt behovet av tömning och därmed av tunga transporter. Samtidigt försvinner eventuella luktproblem eftersom fettet effektivt bryts ner i sina beståndsdelar – koldioxid och vatten. Läs mer om biologiskt rening i fettavskiljare.

Guide  Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner

Vem behöver fettavskiljare?

En fettavskiljare måste finnas installerad i anslutning till varje tillräckligt stor inrättning som tillagar mat eller behandlar livsmedel. Detta gäller en mängd verksamheter, från caféer och skolor till hotell, storkök och livsmedelsindustrier. Fettavskiljaren måste ha de dimensioner verksamheten kräver, vilket i sin tur avgörs av avloppsvattnets förväntade sammansättning och mängd. Vattenabonnenten, i de flesta fall fastighetsägaren, är ytterst ansvarig för skador och problem som uppstår på ledningsnätet om större mängder fett släpps ut.

Är du i behov av en fettavskiljare?
Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

Vilka krav ska en fettavskiljare uppfylla?

Fettavskiljare omgärdas av en uppsättning lagar, förordningar och regler från stat, myndigheter och kommun.
En fettavskiljare måste uppfylla en mängd krav – eftersom den ansluts till det kommunala vattenledningsnätet och befinner sig i skärningspunkten mellan flera olika kommunala ansvarsområden, såsom vatten, avlopp, miljö, hälsa och byggnadsregler. Kommunen formulerar reglerna, inklusive krav på fettavskiljarens utförande, och det är även till kommunen man vänder sig för att anhålla om bygglov och anmäla att installationen färdigställts. 
En fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att installationen uppfyller kommunens krav.
SS-EN 1825
CEN har tagit fram en europeisk standard som gäller för fettavskiljare: EN 1825. Europastandarden är inte lagstiftning, men de kan ligga till grund för nationell lagstiftning eller lokala bestämmelser. I Sverige är det kommunen, i sin roll som VA-huvudman, som beslutar vilka regler som gäller vid brukandet av det allmänna avloppsledningsnätet. Det vanliga är att kommunen i sitt regelverk ABVA kräver en fettavskiljare som motsvarar kraven i SS-EN 1825 – den svenska översättningen av europeisk standard. Läs mer om SS-EN 1825
En guide av Bioteria  Lagar och regler som berör fettavskiljare     Ladda ner

Vad kostar en fettavskiljare?

Priset på en fettavskiljare varierar – eftersom många faktorer påverkar det. Den slutliga kostnaden beror på verksamhetens behov, fettavskiljarens dimensioner och de förutsättningar som avgör var den ska placeras. Men en fettavskiljare är alltid en betydande investering.

Vi vill dock inte att priset ska vara ett hinder mot att skaffa en förstklassig, miljövänlig fettavskiljare som motsvarar alla tänkbara krav på funktion, kvalitet och driftsäkerhet. Därför erbjuder vi även hjälp med finansieringen genom Wasa Kredit för att möjliggöra inköp utan kapitalbindning.

Kontakta oss!

Beställ Fettavskiljarboken!

Fettavskiljarboken

Vår samlade kunskap och erfarenhet i en bok

Fettet som produceras och förbrukas från vår moderna livsstil ställer till med stora miljö- och samhällsproblem. I Sverige är vi väl medvetna om att fettavskiljare är en av de viktigaste anhalterna på vattnets väg från restauranger, livsmedelsindustrier och storkök till små och stora reningsverk. Trots denna vetskap ökar problemet med fett i våra ledningsnät. Vi på Bioteria har ägnat de senaste 20 åren att hitta miljövänliga lösningar på fettproblemet. Det har gett oss en stor kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Därför utbildar vi Sverige i fettfrågor och arbetar för ökad medvetenhet och kunskap i alla led – från projekteringsstadiet till fettavskiljarens dimensionering, tillverkning, installation, drift och underhåll.

Fettavskiljarboken är en sammanfattning av vår kunskap och erfarenhet.

Beställ  FETTAVSKILJARBOKEN Ladda ner

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Rent vatten

Biologisk rening i fettavskiljare

Med biologisk rening i fettavskiljaren kan fettet brytas ner kontinuerligt vilket drastiskt minskar problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem

Räkna ut hur mycket du kan spara med vår fettavskiljare

Hur många av nedanstående har ni i drift idag?

- +
- +

Hur många år vill du räkna på?

- +

Resultat

Besparing i kronor

Besparing i ton CO2

Genom att biokonvertera din din fettavskiljare och avfallsutrymmen till miljövänlig bioteknik kan du spara pengar och minska din miljöpåverkan. Kontakt oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

GladKUND garanti

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan vi strävar efter att våra kunder ska vara ”glada kunder”. Vi tror att en glad kund är någon som fått sina problem lösta samtidigt som man har sparat både pengar och miljö.

Vi garanterar att med Bioteria blir våra kunder inte bara nöjda utan till och med glada. Vi kallar detta för vår GladKUND garanti.