Reningsverk för enskilda avlopp

Reningsverk för enskilda avlopp

Miljövänliga reningsverk för enskilda avlopp

Bioteria arbetar med allt från utveckling till drift och underhåll av reningsverk för enskilda avlopp. Vårt biologiska reningssteg SEPT BioSystem gör att våra redan driftsäkra minireningsverk blir ännu mera driftsäkra och skapar färre driftstörningar som lukt och igensättningar.

Vår målsättning är att kunder som väljer Bioteria som samarbetspartner ska känna sig trygga och säkra på att vi levererar driftsäkra anläggningar som både är kostnadseffektiva och skonar miljön.

Bioteria erbjuder

Konsultation och rådgivning

Det finns idag en mängd enskilda avlopp som inte uppfyller miljökraven. Det innebär att avloppsvatten rinner ut i naturen otillräckligt renat, vilket bidrar till övergödning. Bioteria erbjuder rådgivning till samfälligheter och kommunala verksamheter belägna på landsbygden, som vill åtgärda problemet med hjälp av ett reningsverk, särskilt anpassat för deras behov.

Projektering

Ett reningsverk är ofta lösningen på en mängd problem som med tiden uppstått kring föråldrade trekammarbrunnar och bristfälliga avloppsledningar. Bioteria åtar sig att projektera för en helhetslösning som tar hänsyn till de särskilda villkor som råder på platsen – från verksamheternas eller samfällighetens behov till områdets markförhållanden. Vi ansvarar även för det arbete som behöver utföras för att färdigställa projektet.

Våra produkter och lösningar

Ett SBR-reningsverk från Bioteria renar vattnet i flera steg; mekaniskt (vilket motsvarar slamavskiljningen i en trekammarbrunn), genom infiltration, kemiskt (för att fälla ut fosforföreningar) och biologiskt (vilket reducerar halten kväve och organiskt material med hjälp av naturliga bakterier). 

I våra SBR-reningsverk arbetar vi med syretillgång som medel för att styra de biologiska processerna. Tanken luftas regelbundet vilket gynnar de mikroorganismer som bryter ner organiskt material. Vi effektiviserar reningen ytterligare genom att tillsätta en biologisk produkt som innehåller bakterier som är särskilt utvalda för sin förmåga att bryta ner organiskt material.

Installation och entreprenad

Bioteria installerar och driftsätter anläggningen samt åtar sig att garantera funktionen. Reningsverket funktionskontrollbesiktigas och eventuella brister och problem åtgärdas så snart de upptäcks.

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenadsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Innovation och utveckling

Bioterias reningsverk bygger på teknik som utvecklats under lång tid och ständigt anpassats till nya krav. Vi ser det omedelbara resultatet när våra lösningar konfronteras med verkligheten. Kunskapen och den praktiska erfarenhet detta ger oss återinvesterar vi i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Arbetet med reningsverk har lett till en snabb utveckling av både biologiska metoder och styrteknik. Dessutom har stor tonvikt lagts vid utvecklingen av effektiva metoder för att fjärrövervaka systemet via internet.

Vatten rinner ur avloppsrör

Så här fungerar Bioterias SBR-reningsverk

Bioterias SBR reningsverk

I Bioterias reningsverk använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare med SEPT BioSystem. Resultatet blir en effektiv och miljövänlig nedbrytning av fett och organiskt material direkt i reningsverket.

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

SEPT BioSystem

De tillsatta högeffektiva bakterierna är syrekrävande och kommer att arbeta tillsammans med det ekosystem som redan finns på plats så snart tanken luftas. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

SBR-teknik i kombination med SEPT BioSystem innebär att arbeta med luftbubblor och naturliga biologiska processer som verktyg!

SEPT BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg speciellt framtaget för reningsverk. Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt och ett bottenluftarsystem som tillsammans skapar rätt förutsättningar för effektiv luktbekämpning och fettnedbrytning. 

Ladda ner broschyr

Driftsäkra anläggningar

Dritfövervakning av SBR reningsverk

Bioteria övertar ansvaret för reningsverkets drift och underhåll. Detta innebär att Bioteria garanterar en driftsäker verksamhet och utför regelbunden service. Bioterias reningsverk är uppkopplade mot Internet och står under ständig övervakning av en utbildad tekniker, som åtgärdar eventuella problem med mycket kort varsel .

Goda samarbeten

Skepptuna reningsverk

Den som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet måste själv rena sitt avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen. I takt med att de stora kommunala reningsverken blir mer och mer framgångsrika i sitt reningsarbete börjar större krav riktas även mot de enskilda avloppen. I Sigtuna kommun har man valt att ta ett aktivt ansvar för miljön, genom att ta sig an den bristfälliga reningen av avloppsvatten på landsbygden.

Sigtuna kommun har i samarbete med Bioteria installerat högpresterande reningsverk i anslutning till skolor, förskolor och bygdegårdar i Odensala och Skepptuna. Reningsverken, som driftas av Bioteria, renar avloppsvattnet från upp till 300 personers dagliga verksamhet, med hjälp av bland annat bioteknik.

Även Svenska Turistföreningen (STF) har valt att ta hjälp av Bioteria för att skydda de känsliga naturområden som omger deras egna restauranger och konferensanläggningar. Detta ställer mycket höga krav på anläggningens fettavskiljare och reningsverk. Flera fjällstationer, som den i Saltoloukta, ligger mycket svårtillgängligt, och transporter (som vid tömning av fettavskiljare) sker med helikopter eller skoter. Det blir dyrt, även i bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare. Och stopp i avloppsledningar – med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen – måste till varje pris undvikas.

Saltoloukta fjällstation har kunnat reducera både tömningstransporter och driftstörningar till ett minimum. Samtidigt överträffar avloppsvattnets utsläppsvärden naturvårdsverkets krav vid hög skyddsnivå.

Vill du veta mer om Bioterias reningsverk?

Olle Larsson Hytte Senior Technical Advisor

Kontakta Olle!

Olle är Senior Technical Advisor och produktspecialist för Bioterias reningsverk!

olle.larson-hytte@bioteria.se
070-588 58 64

 

Sigtuna kommun väljer biologiskt reningsverk i 60-talsskolan

Sigtuna

Odensala är ett litet samhälle beläget på den uppländska landsbygden mellan Märsta och Sigtuna, i Sigtuna kommun. Bebyggelsen består av gårdar, torp och villor omgivna av odlat slättland eller ett småkuperat skogslandskap. Ortens skola, förskola och bygdegård har tillgång till kommunalt vatten, men har enskilt avlopp. Tidigare, när byggnaderna var färre och miljökraven lägre, passerade avloppsvattnet endast genom en trekammarbrunn. Problemen var flera: dels renades inte vattnet tillräckligt och dels var luktproblem och andra olägenheter påtagliga.

Efter att Bioteria installerat ett minireningsverk på platsen är situationen nu helt annorlunda. Lukterna är minimerade och vattnet renas effektivt genom en kombination av bioteknik och SBR-teknik. Metoden är helt naturlig och bygger på biologiska processer som styrs med hjälp av luftbubblor! 

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner

Läs mer

Avloppsteknik, Bioteknik

Med luft som vapen!

Vanliga luftbubblor är ett effektivt och selektivt vapen mot oönskade mikroorganismer! Varför? Därför att luften innehåller syre – en gas som är giftig för många /../

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Dokumentation

Dokumentation

Nedladdningsbara dokument Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias SBR-Reningsverk och BCA BioSystem