Frequently Asked Questions

Fettavskiljare

Hur ofta behöver jag tömma min fettavskiljare om jag har GOR BioSystem?

Tömningar av fettavskiljare är alltid behovsanpassat utifrån anläggningens verksamhet och fettavskiljarens kapacitet. Vi tömmer alla fettavskiljare 1 gång per år för att göra en särskild funktionskontrollbesiktning. Det faktorer som påverkar tömning är hur mycket slam som ansamlas och hur effektivt GOR BioSystem bryter ner det ansmalade fettet.

Vilka fördelar har Bioteras fettavskiljare?

Bioterias fettavskiljare är utvecklad med särsklid hänsyn till drift och underhåll. Den har också en inbyggt system för biologisk behandling som bryter ner fett och minimerar luktstörningar. Den är även tillverkad i återvunnet material.

Stämmer det att lukten från fettavskiljaren kan vara farlig?

Lukt från fettavskiljare är inte bara ett luktproblem det är också ett hälso/arbetsmiljöproblem. Svavelväte liknar lukten från ruttet ägg. Symptom för påverkan av svavelväte är framför allt huvudvärk, illamående, ögonsveda, orkeslöshet. Rekommenderade gränsvärden är 5 ppm i 8 timmar (10 ppm-15 min).

Är Bioteria med vid tömning av fettavskiljare med GOR BioSytem?

Det beror på anledning till tömningen. Bioteria är inte ansvarig för tömningar utöver de som ingår i avtalet. Men Bioteria kan hjälpa till vid bokning. I de fall det finns skäl till att närvara vid en tömning finns en representant från Bioteria närvarande. Detta görs i samråd med kunden, tömningsbolaget och Bioteria.

Kan jag koppla bevakningslarm till GOR BioSystem?

Ja. Du kan koppla ett larmsystem som driftas av en extern part.

Vad blir restprodukten i fettavskiljaren när fettet brutits ned?

Värme + co2 + vatten. När bioprodukten i GOR BioSystem doseras i fettavskiljaren blir restprodukten koldioxid, vatten och en liten mängd bioslam. Bioslammet består av döda bakterier och bildar ett lättflytande slam.

Det luktar trots att vi har installerat GOR BioSystem?

Det händer väldigt sällan men när det hände kan de bero på en rad olika omständigheter. T.ex. har det hänt att de kommunala lednignsnätet avluftas igenom fettavskiljaren. Vi rekomunderar att vi utför en luktutredning och klargör varifrån lukten kommer.

Vad omfattar ett servicebesök av GOR BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande genomgång av fettavskiljare, doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidsplaneras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal. En gång per år utförs en särskild funktoinskontrollbesiktning.

Hur ofta sker service på GOR BioSystem?

GOR BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur lång tid tar det innan man kan se en effekt av GOR BioSystem?

Effekten av ett GOR BioSystem kan märkas redan efter ett par dagar upp till en vecka. Variationen beror på hur stort problem det var med lukt innan och hur mycket fett som ansamlas i verksamheten.

Tar Bioterias bioprodukter bort lukt från fettavskiljaren?

Ja. När fett och annat organiskt material ansamlas i fettavskiljaren så uppstår en anaerob biologisk process som producerar många illaluktande gaser, främst svavelväte. Det uppstår även en kemisk oxidation av fett som ger upphov till olika illaluktande estrar så som smörsyra. Bakterierna i GOR BioSystem är bra på att konkurera ut de odörproducerande bakterierna och bryta ner smörsyror. Resultatet blir en kraftig reduktion av lukten i fettavskiljaren.

Hur ofta behöver jag tömma min fettavskiljare med GOR BioSystem?

Tömningar av fettavskiljare är alltid behovsanpassat utifrån anläggningens verksamhet och fettavskiljarens kapacitet. Vi tömmer alla fettavskiljare 1 gång per år för att göra en särskild funktionskontrollbesiktning. Det faktorer som påverkar tömning är hur mycket slam som ansamlas och hur effektivt GOR BioSystem bryter ner det ansmalade fettet.

Vad krävs för att installera GOR BioSystem i min fettavskiljare?

Det krävs att fettavskiljaren är tömd och att det finns ett tillgänglit frostfritt utrymme. Vid installation krävs att verksamheten står still. Vanligtvis tar uppdraget 1-2 timmar.

Kan man installera GOR BioSystem på vilken fettavskiljare som helst?

Ja, GOR BioSystem går med fördel att installera på alla fettavskiljare. För optimal fettnedbrytning bör dock fettavskiljaren vara rätt dimensionerad och kostruerad. GOR BioSystem bryter ner det fett som ansamlas i en fettavskiljare under kökets verksamhetsdag. Endast det fett som avskiljs i tanken kan brytas ner. Om fettavskiljaren släpper vidare fett pga brist i dimensionering eller tillverkning kan det givetvis inte brytas ner.

Finns det risker med Bioterias bakterier i köksmiljö?

Nej, Bioteras använder sig uteslutande av bakterier från Bacillus-släktet. Dessa bakterier har samma säkerhetsklass som yogurt; skyddklass 1. Det innebär att bakterien är klassad som icke sjukdomsfrakallande och därmed ofarlig för människa, djur och natur. Bacillus Subitlis som vi bland annat använder oss av är även klassad som probiotika.

Storköksventilation

Vad har er bioprodukt för reaktionstid i ventilationen?

Våra bakterier, till skillnad från OZON, är inte beroende på reaktionstiden. Bakterierna sätter sig på samma ställen som fett ansamlas och bryter sen ner fettet i en stegvis nedbrytningsprocess.

Vad omfattar ett servicebesök av ORS BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande  genomgång av doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal.

Vilken reaktionstid har er produkt i ventilationen?

Våra bakterier, till skillnad från OZON, är inte beroende på reaktionstiden. Bakterierna sätter sig på samma ställen som fett ansamlas och bryter sen ner fettet i en stegvis nedbrytningsprocess.

Tar Bioterias bioprodukter bort lukt av matos?

Lukt från köksventilation, det vi kallar för matos, består egentligen av två olika typer av lukter. Dels den nya lukten som uppstår vid matlagningen t.ex. stekt lax och dels en härsken lukt från gammalt lagrat fett ifrån imkanalen. När dessa två lukter möts upplevs det ofta som störande. VENT BioSystem reducerar kraftigt den härskna lukten men påverkar inte lukten från matlagningen. T.ex den stekta laxen. Därför är det viktigt att frånluften INTE placeras för nära intag eller andra utrymmen som kan störas av lukter. Om det inte går att avleda lukten så går det att polera bort med ett kolfilter.

Hur mycket energi kan man återvinna på att installera VENT BioSystem?

Det beror helt på vilken typ av värmeväxlare som valts. VENT BioSystem ser till att alla typer av värmeväxlare bibehåller sin verkningsgrad under en mycket längre tid innan rengöring behövs.

Varför droppar det vatten från fläktkåpan?

Vatten som droppar från Bioterias BioHood kan bero på fler anledningar. 1) Kåpan kan vara feldimensionerad och ha för liten volym. 2) Frånluftsbehovet kan vara felkalkylerat eller att utrustningen blivit utbytt med tiden. 3) Kåpan kan vara felaktigt injusterad. Tryckfallet blir då fel vilket resulterar i ett dåligt sug. 4) Aggregatet kan vara felprojektera så att luftflödet inte går att öka. 5) Ett ökat/förändrat användande av köket. 6) Kondensering pga kyla i undertak/råvind.

Vilken brandskyddsklass för storköksutrustningen gäller med VENT BioSystem?

Enligt IMKANAL 2012:1 gäller brandskyddsklass 2b för storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett uv-ljus-, ozonreningssystem eller motsvarande teknisk anordning monteras i systemet (ej endast fettfilter) som minskar risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalsystemet.

Hur ofta ska fettfiltret i filterhuset göras rent?

Fettfiltret görs rent av vid varje servicebesök av Bioterias tekniker. Där emellan ansvarar verksamhetens personal att filtret rengörs vid behov. Vanligtvis 1 gång/vecka.

Hur ofta sker service på VENT BioSystem?

VENT BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Vad omfattar ett servicebesök av VENT BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande  genomgång av fettavskiljare, doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal.

Behandlas bioproduken direkt på roterande växlar?

Ja i vissa fall. Det beror på anläggningens utformning och kanallängder. Bioterias VENT BioSystem dosera direkt på filtret i Bioterias Biofilterhus samt i imkanalen. För att skydda de känsliga lamellerna i en roterande värmeväxlare föreslår vi alltid att placera ett förfilter framför ordinarie filter (F45). Förfiltret kan behandlas med bioprodukt och vatten.

Vad krävs för att ni ska kunna installera VENT BioSystem i mitt storkök?

För optimal installation av VENT BioSystem krävs bra åtkomst av filterhus och imkanal. Det behövs också ett utrymme på någon vägg att sätta styrutrustningen

Varför ska vatten anslutas till VENT BioSystem?

Det är en liten mängd vatten som använde och det vattnet används för att efterskölja det nedbrutna fettet ur filterhusfilter, förfilter och/eller aggregat. Detta görs alltid i de verksamheter med hög fettalstring.

Vad händer med dynorna i VENT BioSystem när sotaren ska sota?

Dysorna som installerats i imkanalerna är inte känsliga och går inte sönder vid sotning. Om dysorna inte skulle dosera korrekt efter sotning kan orsaken vara att starka kemikalier har satt igen dysan. Detta kan ske om sotaren inte noggrant eftersköljer kanalen men är inte särskillt vanligt.

Hur säkerställer man att imkanalen blir rena med VENT BioSystem?

Bioterias servicetekniker kontrollerar via rensluckor att imkanalen är fri från fett. Om fett har byggts upp mer än förväntat görs en grundligare utredning och åtgärd genomförs enligt kundens drift- och underhållsavtal.

Vad blir restprodukten i imkanalen när fettet brutits ned?

Bioprodukten i VENT BioSystem omvandlar fettet i imkanalen och på filtret till fettsyror. Fettsyrornas egenskaper är att de är lättlösliga i vatten och har en betydligt högre flampunkt än fett. Imkanal och filter blir lätta att hålla rena med vatten och risk för brand blir betydligt lägre.

Hur vet man var dysorna sitter i imkanalen?

Vid installation av VENT BioSystem markeras dysor och slangars placering med en skyltar i undertaket.

Kan lukt av matos behandlas?

Den dagliga matosen i frånluften efterbehandlas bäst med ett kolfilter. Syftet med VENT BioSystem är att hålla imkanaler och filter så rena från fett som möjligt för att minska brandrisk och öka värmeåtervinning. Bioterias bioprodukt som doseras i imkanalen och på filter bryter ner det ansamlade fettet och på så vis kan VENT BioSystem ta bort lukter orsakade av gammalt härsket fett. Lukter och os som kommer från  matlagning ska fläkten transportera ut ur byggnaden. Problem med lukter och matos kan alltså uppstå trots att VENT BioSystem är installerat. Orsaken till problemet kan vara ventilationens kapacitet, att tilluft och frånluft är felaktigt placerade i förhållande till varandra eller felaktigt lufttryck i byggnaden.

Kan bioprodukten i VENT BioSystem komma i maten?

Det finns inte någon risk att produkten kan hamna i maten. Bioterias kåpor är försedda med ett droppskydd. Behållaren fångar upp överflödig vätska vid behandling av filtren. Om VENT BioSystem installerats i en kåpa från en annan leverantör än Bioteria kommer ingen behandling av filtret kunna ske och på så vis finns ingen risk för produkt i maten. Den biologiska produkten som används i VENT BioSystem är helt ofarlig för människa och djur.

Vilka fördelar har Bioteras storkökskåpor?

Inget kök är det andra likt därför finns ingen universallösning. Bioterias storkökskåpor måttanpassas och skräddarsys utifrån kökets unika behov. Kåpan utförs alltid med dålda skruvar. Samtliga kåpor kan förses med belysning samt utrustas med Bioterias Biofilterhus för behandling av filter med VENT BioSystem.

Vad krävs för att installera VENT BioSystem i mitt storkök?

För optimal installation av VENT BioSystem krävs bra åtkomst av filterhus och imkanal. Det behövs också ett utrymme på någon vägg att sätta styrutrustningen.

Avfallsteknik

Vad omfattar ett servicebesök av Bioterias Biobod?

Vid ett servicebesök görs en översyn av Bioterias Biobod såsom väggar, dörr, tak. Doseringsutrustning och bioprocesse kontrolleras och produkt tillsätts vid behov. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal. Bioterias servicetekniker upplyser kunden om handhavandet av Bioterias Biobod missköts.

Hur ofta sker service på Bioterias Biobod?

Bioboden och ORS BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur ofta sker service på ORS BioSystem?

ORS BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur byter jag kod på Bioterias Biobod?

Ny kod till Bioterias Biobod utförs av behörig tekniker.

Vilket ansvar har Bioteriasför att Biobod är städad?

Vid köp av Bioterias Biobod ingår oftast ett service- och driftavtal. Avtalet avser att Bioteria ansvara för att anläggningen fungerar och att eventuella reparationer utförs enligt gällande service- och driftavtal. En Biobod efterlämnas alltid i gott skick efter ett servicebesök dock påkallar alltid Bioteria kundens uppmärksamhet om Bioboden har ett felaktigt handhavande. Biotera genomför minst fyra servicebesök per år. Fel som uppstår där i mellan felanmäls till Bioteria. Daglig skötsel och underhåll ansvarar kunden för.

Hur mycket energi kan man spara genom att ersätta ett kylt soprum med ORS BioSystem?

Jämfört med kyla så kan ORS BioSystem spara upp mot 20 000 KWH.

Tar Bioterias bioprodukter bort lukt i soprum?

Ja. När organiskt material bryts ner uppstår dålig lukt, det är helt naturlig och är en del av den biologiska processen. Bakterien i Bioterias produkter konkurrerar ut de odörproducerande bakterierna vilket leder till att lukten försvinner och den biologiska nedbrytningsprocessen blir helt luktfri.

Avloppsteknik

Varför uppstår lukt från avlopp/golvbrunnar?

Svavelväte och smörsyror produceras i avloppsystemet och har en förmåga att ”förgifta” vattenlås. Vilket innebär när det blir lite turbulens så kan gaserna åka igenom vattenlåset och orsaka lukter. Lukt från en golvbrunn är inte bara en luktstörning utan även ett arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas omgående.

Bakterier och mikroorganismer

Är det samma bakterie i alla system?

Nej, det är olika bakterier speciellt anpassade fär den miljö den skall verka i. Genom en kombination av mikrober, fermentationsextrakt och näringsämnen får produkterna unika egenskaper. På så vis blir Bioterias biologiska produkter helt anpassade till att effektivt bryta ner olika typer av organiska material som ger luktfri nedbrytning, rengörande effekt och långtidsverkande i olika utmanande miljöer.

Är det samma produkt för alla system?

Nej, Bioterias biologiska produkter är anspassade utifrån olika behov i olika miljöer. Genom en kombinationer av mikrober, fermentationsextrakt och näringsämnen är Bioterias produkter framtagna utifrån vilken effekt man vill uppnå och vilken miljö produkten kommer befinna sig i. På så vis blir Bioterias biologiska produkter helt anpassade till att effektivt bryta ner olika typer av organiska material som ger luktfri nedbrytning, rengörande effekt och långtidsverkande i olika utmanande miljöer.

Tar Bioterias bioprodukter bort lukt?

Ja. När organiskt material bryts ner uppstår dålig lukt, det är helt naturlig och är en del av den biologiska processen. Bakterien i Bioterias produkter konkurrerar ut de odörproducerande bakterierna vilket leder till att lukten försvinner och den biologiska nedbrytningsprocessen blir helt luktfri.

Finns det risker med Bioterias bakterier i köksmiljö?

Nej, Bioteras använder sig uteslutande av bakterier från Bacillus-släktet. Dessa bakterier har samma säkerhetsklass som yogurt; skyddklass 1. Det innebär att bakterien är klassad som icke sjukdomsfrakallande och därmed ofarlig för människa, djur och natur. Bacillus Subitlis som vi bland annat använder oss av är även klassad som probiotika.

Får man tillsätta Bioterias bakterier i storköksmiljö?

Bioteras använder sig uteslutande av bakterier från Bacillus-släktet. Dessa bakterier har samma säkerhetsklass som yogurt; skyddklass 1. Det innebär att bakterien är klassad som icke sjukdomsfrakallande och därmed ofarlig för människa, djur och natur. Bacillus Subitlis som vi bland annat använder oss av är även klassad som probiotika. Men som tumregel bör man undvika sprida bakteriekulturer av något slag i den direkta köksmiljö. Främst för att det är svårt att särskilja i goda och onda bakterier i den egenkontoll och analys som är standard idag i kök. Detta är något även Bioteria tar fasta på och doseringen sker därför bakom köksfiltren.

BioSystem

Vad händer med produkten vid minusgrader?

Bioprodukten fryser vid samma temperatur som vatten. Men produkten är fullt funktionsduglig igen när vätskan återtar flytande form.

Jag tycker Bioterias lösning är dyr (service och produkt)?

Förutom att lösa konkreta lukt- och fettproblem så innebär vårt drift- och underhållsprogram oftast stora besparingar för både miljö och ekonomin. Totalekonomiskt är det väldigt sällan som ett BioSystem innebär ökade kostnader. Bioterias drift- och underhållsprogram innebär att Bioteria ansvarar för att anläggningen har god funktion. Priset är noga avvägt för att täcka löpande drift och underhållskostnader såsom produkt, förbrukningsmaterial, transporter och personalkostnader.

Vad krävs av mig som kund för att hantera Bioterias BioSystem?

Kunden behöver inte hantera Bioterias BioSystem. Det skall skötas av utbildad servicetekniker vilket innebär att kunden inte behöver göra någonting annat än att anmäla eventuella driftstörningar till Bioteria. Felanmälan anmäls till 08-540 889 00.

Vilket ansvar har kunden för Bioterias BioSystem?

Bioteria lämnar funktionsgaranti, det vi kallar Glad Kund Garanti. Vilket innebär att kunden inte är ansvarig för funktionen utan enbart ansvarig för att god framkomlighet till anläggningen för service- och underhållsarbeten samt kunna tillhandahålla nycklar när behov finns. Kunden är även ansvarig för att inte tillföra ämnen som kan förstöra eller döda bioprocessen. För mer information läs gärna serviceavtalet.

Bioprodukt

Tar Bioterias bioprodukter bort lukt?

Ja. När organiskt material bryts ner uppstår dålig lukt, det är helt naturlig och är en del av den biologiska processen. Bakterien i Bioterias produkter konkurrerar ut de odörproducerande bakterierna vilket leder till att lukten försvinner och den biologiska nedbrytningsprocessen blir helt luktfri.

Vad har er bioprodukt för reaktionstid i ventilationen?

Våra bakterier, till skillnad från OZON, är inte beroende på reaktionstiden. Bakterierna sätter sig på samma ställen som fett ansamlas och bryter sen ner fettet i en stegvis nedbrytningsprocess.

Kan bioprodukten i VENT BioSystem komma i maten?

Det finns inte någon risk att produkten kan hamna i maten. Bioterias kåpor är försedda med ett droppskydd. Behållaren fångar upp överflödig vätska vid behandling av filtren. Om VENT BioSystem installerats i en kåpa från en annan leverantör än Bioteria kommer ingen behandling av filtret kunna ske och på så vis finns ingen risk för produkt i maten. Den biologiska produkten som används i VENT BioSystem är helt ofarlig för människa och djur.

Vad blir restprodukten i imkanalen när fettet brutits ned?

Bioprodukten i VENT BioSystem omvandlar fettet i imkanalen och på filtret till fettsyror. Fettsyrornas egenskaper är att de är lättlösliga i vatten och har en betydligt högre flampunkt än fett. Imkanal och filter blir lätta att hålla rena med vatten och risk för brand blir betydligt lägre.

Vad blir restprodukten i fettavskiljaren när fettet brutits ned?

Värme + co2 + vatten. När bioprodukten i GOR BioSystem doseras i fettavskiljaren blir restprodukten koldioxid, vatten och en liten mängd bioslam. Bioslammet består av döda bakterier och bildar ett lättflytande slam.

Kan jag köpa produkten om jag inte har systemet?

Produkterna som används i Bioterias BioSystem ingår i Bioterias BioMaintenance Program och finns inte att köpa separat.

Vad händer med produkten vid minusgrader?

Bioprodukten fryser vid samma temperatur som vatten. Men produkten är fullt funktionsduglig igen när vätskan återtar flytande form.

Är Bioterias bioprodukter allergivänliga/allergifria/allergisäkra?

Ja

Bioterias Biobod

Kan Bioterias Biobod byggas ut?

Bioterias Biobod är moduluppbyggd vilket gör den lätt att bygga ut, demontera eller flytta.

Krävs bygglov för Bioterias Biobod?

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Vid köp av Bioterias Biobod hjälper vi alltid till med bygghandlingar som gör processen så enkel för dig som möjligt.

Drift

Vad omfattar ett servicebesök av Bioterias Biobod?

Vid ett servicebesök görs en översyn av Bioterias Biobod såsom väggar, dörr, tak. Doseringsutrustning och bioprocesse kontrolleras och produkt tillsätts vid behov. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal. Bioterias servicetekniker upplyser kunden om handhavandet av Bioterias Biobod missköts.

Vad omfattar ett servicebesök av ORS BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande  genomgång av doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal.

Vad omfattar ett servicebesök av VENT BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande  genomgång av fettavskiljare, doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidplanseras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal.

Vad omfattar ett servicebesök av GOR BioSystem?

Vid ett servicebesök görs en omfattande genomgång av fettavskiljare, doseringsutrustning och bioprocess. Vid behov tillsätts även mer produkt. Slitage och enklare reparationer på utrustning åtgärdas på plats. Mer tidskrävande fel rapporteras och tidsplaneras för åtgärd. Vad som ingår kostnadsfritt framgår av kundens serviceavtal. En gång per år utförs en särskild funktoinskontrollbesiktning.

Hur ofta sker service på Bioterias Biobod?

Bioboden och ORS BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur ofta sker service på ORS BioSystem?

ORS BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur ofta sker service på VENT BioSystem?

VENT BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Hur ofta sker service på GOR BioSystem?

GOR BioSystem får minst 1 servicebesök i kvartalet.

Vem kontaktar jag vid felanmälan efter kontorstid?

Bioteria har ingen jourverksamhet. Vilket innebär att vi inte kan svara i telefon efter kontorstid. Felanmälan görs då via felanmalan@bioteria.se.

Vem kontaktar jag för felanmälan?

Felanmälan på Bioterias produkter och tjänster sker till 08-540 889 00 eller felanmalan@bioteria.se