Nyfiken på biologisk fettreducering i storköksventilationen?

Varför är det nödvändigt med ett fettreduceringssystem?

När fett upphettas blir det flytande och kan finfördelas i det omgivande mediet. Löst i vattenånga är det flyktigt, närmast i gasform. När fettet passerar genom rör och kanaler kyls det ner, stelnar och fäster vid alla ytor. Det ansamlas och byggs på. I imkanaler uppstår snabbt olägenheter och problem. Det mest allvarliga är utan tvivel den akuta risken för brand. Fett är nämligen också mycket brandfarligt. Därför läggs varje år närmast en miljard kronor på nödvändig sotning/fettrengöring.

Fett kan lätt sätta igen värmeväxlare och omöjliggöra värmeåtervinning. När frånluften strömmar ut utan att värmen kan tas till vara förslösas stora mängder energi. Det brukar märkas på el-räkningen: Energiförbrukningen är ofta långt högre än den borde vara, i synnerhet vid stora luftflöden. Läs mer!

Vad skiljer den biologiska metoden från UV och ozon?

Kampen för att reducera antalet köksbränder har resulterat i utvecklingen av olika slags fettreducerande system, som UV-ljus, ozon eller en kombination av dem båda. Samtliga lösningar levereras dock med en uppsättning säkerhetsföreskrifter. UV-ljuset kan skada ögonen vid oförsiktig exponering. Ozon är en giftig, korrosiv gas som till varje pris måste hindras från att läcka in i lokaler där människor vistas.

Vår biotekniska lösning bryter ner fett och organiskt material med hjälp av levande mikroorganismer. En effektiv metod, som samtidigt är så naturlig det bara är möjligt. Följaktligen är den även fullständigt ofarlig – för såväl människor som för djur, natur och miljö! Läs mer!

Underhållet – viktigast att tänka på!

När en tekniker från Bioteria installerar VENT Biosystem tar vi även över ansvaret för löpande service och underhåll i framtiden. Bioterias drift- och underhållsprogram innebär regelbundna besök där systemets alla delar kontrolleras och, om nödvändigt, justeras och åtgärdas. Bioprodukten fylls på. Det som är trasigt byts ut. Vårt mål är att ingen ska behöva ägna tid och kraft åt sitt fettreduceringssystem när det väl driftsatts. Läs mer!

Hur går det till i praktiken?

Den biologiska produkten, BioV, följer fettets väg i imkanalerna och bryter ner det där det annars ansamlas. BioV innehåller våra aktiva mikroorganismer. Produkten dimmas ut genom pneumatiska dysor vid ett flertal doseringspunkter utspridda i imkanalen. BioV och luft förs via slangar till doseringspunkterna enligt ett förutbestämt program. Processen styrs från styrskåpet, som reglerar tidpunkt och volym.

VENT Biosystem kan installeras både i nyproduktion och i befintlig storköksventilation samt anpassas till en mängd olika krav och variabler. Även värmeväxlare kan behandlas med bioteknik så att det går att ta till vara energin i frånluften.

Genom att utrusta köken med Bioterias specialanpassade kåpor med inbyggda biofilterhus (BioHOOD) kan även filtren kontinuerligt behandlas. Det resulterar i effektivare filter och reducerar mängden fett som släpps vidare upp i imkanalen. Även traditionella köksfilter kan rengöras med den biologiska produkten, vilket gör dem betydligt mer effektiva och lätta att hålla fria från fett, utan att de behöver diskas i diskmaskin.

Kontakta oss så berättar vi mer!