Uppkopplad bioteknik för samhällsaktörer

Smart Bioremote innebär kontroll – i realtid och på distans

Fettproblemet är unikt och växande. Städer har historiskt sett aldrig lyckats lösa det, utan endast, i absolut bästa fall, hålla jämna steg med det. Med ökad urbanisering, städernas förtätning, ökad folkmängd och högre förbrukning – av både vatten och fett i olika former – kommer detta bli omöjligt. Dessutom utsätts de underdimensionerade ledningarna för ökad påfrestning när regnmängden ökar som konsekvens av ett förändrat klimat.

Ledningarna för avloppsvatten, den underjordiska infrastrukturen i sin helhet, är i akut behov av stora investeringar, underhåll och upprustning. Denna impopulära utgiftspost kommer oundvikligen att drabba kommunerna (ansvariga för dricksvattenförsörjning och avloppsrening) samt kommunernas skattebetalare. Detta ökar definitivt kommunernas behov av kontroll för att kunna styra sina resurser rätt. Fett sliter på hela infrastrukturen, inklusive de stora kommunala reningsverken, minskar deras kapacitet och ökar risken för driftstörningar och haverier.

Tack vare fettavskiljare avlägsnas fettet innan det når ledningsnäten och bekämpas därmed uppströms reningsverken. När dessa knutpunkter längs vattnets väg dessutom kan kopplas upp digitalt, ger det VA-huvudmännen möjlighet till kontinuerlig övervakning av deras funktion och effektivitet.

Det blir dessutom möjligt att koppla upp fler enheter mot samma övervakningssystem. Det nervsystem som nu rullas ut kan även ansluta till exempelvis ett reningsverk så att beredskap finns för variationer i avloppsvattnets fettinnehåll.

Läs mer om Smart Bioremote!

Ökad transparens för alla

För Bioteria blir detta inflöde av information centralt för att utvecklingen av våra egna processer, så att vi kan förbättra dem och göra dem mer driftsäkra. Vi kommer att se vad som är effektivt och om allt fungerar som det ska. Informationen kommer att ge oss en välbehövlig genomlysning: Vi ska inte bara veta att något fungerar utan också varför. Vid driftstörningar bör vi kunna besvara frågan om varför de uppstått och hur de kan åtgärdas. Vår egen övervakning av våra biosystem kommer med hjälp av Smart Bioremote att kunna utökas till ”dygnet runt” – samtidigt som antalet personliga besök kraftigt kan begränsas.

Den information som kommer oss till del kan vi också dela med oss av. Vi kan ytterliga finslipa den behovsanpassade tömningen av fettavskiljare samt meddela huvudmannen om deras status efter t ex en tömning; vanligtvis en kostsam tjänst för kommunen. Ökad insyn ger också makt i realtid över processerna: VA-huvudmannen kan kontrollera status för hela sin uppsättning fettavskiljare på distans.

Nya möjligheter för privata verksamhetsutövare och fastighetsbolag

Liksom för kommuner ger ökad transparens, kontroll och övervakning privata fastighetsägare och verksamhetsutövare möjlighet att övervaka sina investeringar, sin vattenanvändning, sin resursanvändning och effektiviteten i sina åtgärder för kostnadsbesparande fastighetsförvaltning.

Effektiva fettreducerande system ger även ett direkt resultat i minskade driftstörningar, ökad möjlighet att återvinna värme och mindre behov av dyra åtgärder för att bekämpa luktproblem. För Bioteria är det en konkret förbättring av kunderbjudandet; fjärrstyrningen och kontrollen innebär att kvaliteten kan säkerställas kontinuerligt, och händelser kan uppmärksammas eller förutses. De uppskattade värden som styr vid projektering och dimensionering kan ersättas med reell information från den faktiska anläggningen.

För kunden skapas en potential som kan styras och utvecklas i önskad riktning. En konkret applikation skulle kunna vara ett bokningssystem för exempelvis en restaurang, där förväntad fettmängd i avloppsvattnet förutses genom information om antal gäster och vilka råvaror som används vid tillagningen.

Smart Bioremote innebär en mängd fördelar för samtliga samhällsaktörer:

 • Kontinuerlig övervakning
 • Fjärrstyrning
 • Digital närvaro dygnet runt
 • Ökad effektivitet
 • Säkerställande av funktion
 • Möjlighet till verklig behovsanpassad tömning av fettavskiljare
 • Specialanpassade parametrar grundade på reell information
 • Drift och underhåll grundat på reell information
 • Information i realtid och möjlighet att följa upp data historiskt
 • Snabba insatser vid problem
 • Minskat behov av personliga besök
 • Potential för uppkoppling av ”vad som helst”
 • Ökad kontroll för VA-tjänstemän och personal i kommunen
 • Ökad kontroll för privata fastighetsägare och verksamhetsutövare
 • Kostnadsbesparingar genom minskade driftproblem
 • Tillgängliggörande av ett konkret verktyg för vattenförvaltning
 • Minskade miljöproblem
 • Kontroll över vatten- och resursanvändning
 • Kontroll över utgifter för andra tjänster, som tömning

Vill du veta mer?

Kontakta oss!