Bioteria World Water Week

Rapport från en Världsvattendag – 2017

Förra veckan, den 22 mars, samlades miljöengagerade politiker, forskare och företagsrepresentanter för ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ämnet för årets Världsvattendag var spillvatten – en viktig men ofta förbisedd resurs som spolas ner i våra avlopp. – Why wastewater?

 Arrangörer var Swedish Water House tillsammans med Bioteria, Ragn-Sells, Svenskt Vatten och IVL Svenska Miljöinstitutet, samtliga engagerade i frågor som rör avloppsvatten, dricksvatten, miljö och återvinning.

Hur kan då tillståndet för planetens vatten sammanfattas?

Miljöminister Karolina Skog inledde sitt anförande med ett globalt perspektiv: Rent vatten är en förutsättning för liv och en begränsad resurs. Det är därför redan nu en växande källa till konflikter i världen. Men trots detta renas endast 20 procent av världens avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen – för att sedan återanvändas, orenat.

Representanter från UNDP, Svenskt Vatten och SEI utvecklade resonemanget kring det rena vattnets betydelse för fungerande samhällen världen över. Få sociala mål kan uppnås utan fungerande vattenförsörjning. Vattnet är grunden för allt liv men även för allt samhällsbyggande. Vi gör redan nu av med betydligt mer rent vatten per person än vad som åter görs tillgängligt. – Och ju mer utvecklat ett samhälle är ju mer vatten förbrukar det.

 Men våra begränsade vattentillgångar kan inte längre tillåtas att bara “rinna igenom” våra samhällen – någonstans i världen.

De fyra “R”:en: Reducing – Removing – Reusing och Recovering

I Världsvattenrapporten 2017 (World Water Development Report) definieras de fyra “R” som behöver appliceras på världens mest förslösade resurs: Reducing, Removing, Reusing och Recovering. Det vill säga avloppsvatten behöver behandlas så att energi och näringsämnen tas till vara och återinförs i den cirkulära ekonomin – samtidigt som föroreningar avlägsnas och vattnet kan återanvändas utan hälsorisker.

 I Sverige är vi bättre rustade. Vi har goda förutsättningar för att framgångsrikt kunna rena vårt avloppsvatten. Vi har både kunskap och en fungerande infrastruktur. I vårt land behandlas praktiskt taget allt vatten innan det återgår till naturens kretslopp. Sverige är en ledande miljönation vars mål bör vara att exportera kunskap och bidra till en hållbar utveckling med svenska innovationer.

 Under dagen hölls sedan ett flertal presentationer som på olika sätt berörde våra utmaningar på hemmaplan. Enskilda avlopp kommer till exempel att behöva åtgärdas i en snabbare takt. Fosfor och andra näringsämnen behöver tillvaratas mer effektivt och föroreningar som mikroplaster och läkemedelsrester måste avlägsnas.

Vad är Bioterias konkreta bidrag till allt detta?

 Vi arbetar med att hålla själva infrastrukturen – avloppsvattenledningar, pumpstationer och reningsverk – fri från fett och fettstopp, genom miljövänlig bioteknik. Fettavskiljaren är bland de viktigaste anhalterna på vattnets väg.

 Vi arbetar också med avloppsvattenbehandling genom naturens egna metoder för att bryta ner och omvandla oönskade ämnen i spillvatten.

 Det är vi mycket stolta över 🙂

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03