Ett riktigt bra grodvatten

I vintras bestämde sig Bioteria för att restaurera en våtmark

Sverige är ett av de tio länderna i världen med flest våtmarker. Ändå råder stor brist på denna naturtyp. Orsaken är 1800- och 1900-talens arbeten med att skapa odlingsbar åkermark och ett effektivt skogsbruk. ”Resultatet blev att 75 % av alla större våtmarker nedanför fjällen är påverkade och att 90 % av våtmarkerna är borta i slättlandskapen.”, konstaterar Naturskyddsföreningen.
.
Våtmarkerna har stor betydelse för vattnets kretslopp i naturen och är därför en viktig resurs. En våtmark fungerar som ett renande filter, binder kol och gynnar samtidigt många djur- och fågelarter. Myllrande våtmarker är ett av regeringens miljökvalitetsmål. Det pågår därför ett kontinuerligt arbete i Sverige med att restaurera och anlägga våtmarker, som ett led i arbetet för hållbarhet, friskt grundvatten och skydd för hotade arter. Det är något som vi på Bioteria gärna vill bidra till.
.
Vi kan redan se resultat av vårt arbete: Ett vattenrikt landskap fullt av växtlighet och liv! Fem arter av groddjur har flyttat in: padda, vanlig groda, åkergroda samt både större och mindre vattensalamander.
.
Fortsättning följer!