Studenter studerar fettavskiljare

Bioteria välkomnar studiebesök från SMU, Singapore Management University!

Igår fick Bioteria besök av studenter från Singapore! De är just nu på rundresa genom de skandinaviska länderna för att lära sig om våra samhällssystem och företagskulturer – med särskilt intresse för vår syn på hållbar utveckling. Bioteria var ett av tre svenska företag som valts ut som särskilt intressanta för eleverna, som studerar vid Singapore Management University (SMU) – ett av Asiens yngsta och mest dynamiska universitet. 

Bioteria visar stolt upp en biokonverterad förskola! Fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymme är utrustade med biosystem, som håller dem rena med hjälp av specialanpassade mikroorganismers kontinuerliga nedbrytningsarbete.

Före besöket på fältet tog vi tillfället i akt att berätta om Bioterias mission: att göra bioteknikens exceptionella möjligheter tillgängliga i människors vardag, i det yttersta syftet att rädda världen – varken mer eller mindre! – undan miljöförstörande kemikalier och klimatförändrande koldioxidutsläpp.

Besöket från SMU var en stor inspiration i vårt eget arbete. Universitetet utbildar framtida, kreativa ledare för en kunskapsbaserad ekonomi. Deras undervisning, formad efter amerikansk modell, är unik för regionen. SMU strävar efter att förena applicerbar akademisk spetsforskning med en bred, ämnesöverskridande utbildning. Socialt ansvar och etiskt ledarskap är viktiga inslag. Deras studenter uppmuntras att vara nyfikna, innovativa och delaktiga i sitt lärande. De vill och kommer att göra skillnad.

Förhoppningsvis kunde vår syn på miljöarbete och vår bioteknik-optimism även inspirera dem!

Universitetets historia

English summary:

Yesterday, Bioteria had the privilege of welcoming students from Singapore! They are currently traveling through the Nordic countries to learn more about our societies and our corporate cultures – with a special interest in our view on sustainable development. Bioteria was one of three companies considered of particular interest to the students, enrolled at Singapore Management University (SMU) – one of Asia’s youngest and most dynamic universities.

We at Bioteria were proud to show off a completely bioconverted pre-school! Grease interceptor, ventilation system and waste space are all equipped with biosystems, keeping them clean through the continuous work of specialized, fat degrading microorganisms.

 Before visiting the field, we took the opportunity to tell the students about our mission: to make the exceptional possibilities offered by biotechnology available in people’s everyday life, with the ultimate goal of saving the planet – no more, no less! – from environmentally dangerous chemicals and climate changing carbon dioxide emissions.

 The visit from SMU was a great source of inspiration for our own work. The university trains future creative leaders for a knowledge-based economy. Their teaching, modeled on American universities, is unique in the region. SMU strives to combine applicable academic excellence with a broad-based, cross-disciplinary education. Corporate social responsibility and ethical leadership are core values. Students at SMU are encouraged to participate in their learning process, in an environment that encourages inquiry and innovation.

They want to make a difference – and they will.

Hopefully, we could also inspire them, with our own brand of environmentalism and our biotechnological grounds for optimism for the future!