Vi bygger det hållbara samhället från grunden!

Var börjar arbetet för det hållbara samhället? Förmodligen där det inte syns – i de mest oglamorösa och alldagliga sammanhangen! Det är nämligen där några av de värsta miljöproblemen uppstår: I ledningsnät för avloppsvatten, i avfallsutrymmen och i storkökens ventilationssystem.

En avgörande orsak till en helt häpnadsväckande mängd miljö- och samhällsproblem är just fett. För rörledningar och skorstenar är fett den värsta substans som kan passera genom dem. Fettet klibbar fast längs insidorna. Det byggs sedan på, långsamt, utan att det syns, utan att det uppmärksammas – tills det plötsligt täpper till avloppet, orsakar en källaröversvämning eller i värsta fall en skorstensbrand. Eller börjar lukta!

Arbetet med att hålla samhällets infrastruktur ren och välfungerande orsakar ofta i sig själv en stor miljöbelastning. Kampen mot fett, lukt och smuts medför hög kemikalieanvändning. Att hålla fettet borta från avloppsrör kräver fettavskiljare – vilket leder till att mängder med fett måste tömmas ur och fraktas bort. En ansenlig mängd arbete och energi (även bokstavlig sådan, i form av kWh!) går åt för att hantera samhällets avfall. Biprodukterna från fettbekämpningen är höga koldioxid- och kemikalieutsläpp.

Det bästa vi kan göra med fettet är att bryta ner det på plats

Miljöproblem som uppstår i samhällets bärande konstruktion måste lösas där, innan de hinner spridas vidare till större områden. När vi använder modern bioteknik för att eliminera fettet uppnår vi två saker: Dels försvinner fettet och dess följdproblem – dels försvinner behovet av alla fettbekämpande åtgärder som i sig själva ofta skapar en mängd nya problem.

Fettet i fettavskiljarslam kan för närvarande inte tas till vara på ett sätt som är ekonomiskt lönsamt eller ger ett energiutbyte som överstiger det som krävs för att hantera fettet. Fettavskiljarslammet är framför allt mycket vattenrikt. Torrsubstansen brukar anses ligga kring 4 procent, till skillnad från till exempel matavfall, där andelen torrsubstans uppgår till 25-30 procent. Denna enorma vattenmängd innebär att mycket stora volymer måste transporteras. För att koncentrera fettet behövs cisterner för avvattning samt transporter även till och från dem.

Om bakterier bryter ner och konsumerar fettet på plats innebär det att en mängd tunga transporter blir överflödiga. Vi kan lämna de mekaniska och kemiska lösningarna bakom oss och övergå till de biologiska och hållbara. Bioteknik är grön teknik: effektiv, billig och renare än traditionella metoder. Bioteknik är nyckeln till den stora omställningen.

Läs mer om hur bioteknik renar världens vatten!

Ladda ner guiden  Rent vatten och avlopp med bioteknik Ladda ner