stockholm stad

Löser vi fettproblemet löser vi flera miljöproblem samtidigt!

Sveriges miljömål är ambitiösa! Det gillar vi.

Det övergripande målet, formulerat i Miljöbalken, är en samhällsomvandling som leder till påtagligt förbättrad miljö, genom ett konsekvent arbete för hållbarhet och resurssnåla kretslopp. Generationsmålet anger riktningen för allt miljöarbete inom samtliga sektorer i Sverige. Det är i sin tur uppdelat i Miljökvalitetsmål och mindre, mer överblickbara, Etappmål som anger tydliga steg på vägen inom särskilt viktiga områden.

De strategier som utvecklas för att uppnå våra miljömål är koncentrerade kring åtgärder som effektiviserar energi- och resursanvändning samt leder till giftfria och resurssnåla kretslopp. Det står snabbt klart att de flesta områden direkt eller indirekt berörs av fettproblemet. Inom vissa områden är effektiv hantering av fett central för att miljömålen ska kunna uppnås!

Fetthantering som nyckeln till att uppnå miljömålen

De flesta miljöproblem idag har en viktig, men ofta dold och outtalad fett-komponent. Men de avtryck fettproblemet gör i miljön är uppenbara. Ett teknikskifte – från kemi till bioteknik – kan hjälpa oss lösa flera av problemen samtidigt, genom att eliminera roten till det onda: fett!

Bakterier finns överallt och vi kan antingen arbeta med dem eller mot dem. Biotekniska lösningar innebär att arbeta med naturen och ta hjälp av särskilt utvalda, gynnsamma bakterier. Det medför en rad miljöfördelar, samtidigt som det i längden är betydligt billigare än alternativen.

Fettproblemet har en förmåga att sprida sig över stora områden: Fettet belastar avloppsystemet i sin helhet och kan leda till omfattande utsläpp av förorenat vatten då systemet blockeras av fettproppar. Fetthalten i avloppsvattnet avgör hur väl reningsverken kan utföra sin uppgift. Traditionell fetthantering förutsätter tunga transporter och den ständiga kampen mot fettet är även orsaken till fortsatt hög kemikalieanvändning i samhället. De problem fettet ställer till med är alltså både direkta och indirekta.

När vi förbättrar och formar ett ekosystem, i fettavskiljaren, ventilationen eller soprummet, bekämpar vi de bakterier som skapar lukt och eliminerar samtidigt fettet. Behovet av och kostnaden för alternativa metoder som kylanläggningar, frekvent sotning eller ozon kan sänkas drastiskt.

Vinsterna sprider sig som ringar på vattnet. Mindre fett i ledningsnäten, färre tunga transporter, reducerad kemikalieanvändning och lägre kostnader!

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner