Funktionsupphandling – en stark motor som driver svensk innovationskraft!

Sverige är en världsledande nation på klimat- och miljöområdet – genom forskning, idéutveckling och politik. Men Sverige är även den ledande nationen inom EU på området innovation. ”Sweden is the 2019 EU innovation leader, followed by Finland, Denmark and the Netherlands.”, fastslår Europakommissionen.

Detta är givetvis fantastiska nyheter! Vi på Bioteria är övertygade om att det är genom innovationer och teknikutveckling som visionen om ett hållbart samhälle kommer att kunna realiseras. Men detta kräver framför allt att företagens innovationer och nyutvecklade teknik verkligen når ut i samhället, upphandlas och används.

En av de viktigaste aktörerna är den offentliga sektorn, politiska beslutsfattare och tjänstemän i de upphandlande myndigheterna. Det har Upphandlingsmyndigheten tagit fasta på. Myndigheten arbetar för att gynna både miljön och svenska företag genom att öka kunskapen om funktionsupphandling hos beställare och offentliga upphandlare: ”Ett av våra uppdrag är att främja innovativa lösningar i upphandling. Vi vill bidra till att öka kunskaperna om funktionskrav för att öppna upp för nya lösningar och ta tillvara på leverantörernas kunskaper och kreativitet.”

I januari 2019 lanserade därför Upphandlingsmyndigheten ett utökat stöd för funktionskrav vid offentlig upphandling.

Nästan all offentlig upphandling är idag produktupphandling – och det behöver förändras

Men vad är då funktionsupphandling, och vad skiljer den från produktupphandling – som utgör minst 99 procent av Sveriges totala offentliga upphandling? Framför allt: Funktionsupphandling går ut på att ställa krav på ett visst slutresultat, inte på en specifik produkt. Beställaren behöver alltså efterfråga en lösning på ett specifikt problem, istället för en specifik lösning. Eller som Upphandlingsmyndigheten uttrycker det: ”Att ställa funktionskrav handlar om att formulera krav på vad som ska uppnås och inte för hur det ska uppnås.” Därigenom öppnar man marknaden för nya, innovativa lösningar som beställaren inte redan känner till – och därför inte kan beställa.

När kraven formuleras med fokus på ett visst slutresultat får olika konkurrerande företag möjlighet att lösa problemen på nya sätt, vilket främjar innovationskraften. Ett av Upphandlingsmyndighetens uppdrag är därför att öka kunskapen om funktionsupphandling och hur man formulerar funktionskrav:

Metodblad Formulera funktionskrav (pdf)

 

Myndigheten också identifierat fem myter om funktionsupphandling och funktionskrav och förklarar på vilket sätt de inte är giltiga:

5 myter om funktionskrav i offentlig upphandling (pdf)

 

Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten har också tagit fram en film om möjligheterna med funktion i upphandling – allt i syfte att främja uppkomsten av nya (och förhoppningsvis även mer kostnadseffektiva) lösningar.

För ett värderingsdrivet miljöteknikföretag som Bioteria är detta både uppmuntrande och hoppingivande! Visioner är en sak – möjligheten att omsätta dem i praktiken en annan. Biorevolutionen får genomslag först när teori och vetenskap övergår i vardaglig tillämpning. Det är först då innovativ miljöteknik upphandlas och användas i vardagen som den kan göra skillnad.

Läs mer om hur svenska kommuner använder vår bioteknik: Glada bakterier fixar fettpropparna!