En myllrande våtmark vaknar till liv

Våtmarker är en naturtyp som faktiskt aktivt bekämpats av människor, i synnerhet under senare delen av 1800-talet. Syftet var gott; istället för att låta dyrbar jord helt eller delvis dränkas i vatten ville man se böljande åkrar som garanterade tillgången till mat åt människor och djur. Genom att dika ut och torrlägga stora arealer kunde man tillgängliggöra dem för jord- och skogsbruk. Resultatet blev att våtmarkerna i Sverige minskade drastiskt, och stora värden – som vi nu förstår att uppskatta – gick förlorade.

Nu är myllrande våtmarker ett av regeringen miljökvalitetsmål. Vi på Bioteria beslutade oss för att göra en konkret insats för detta miljökvalitetsmål, genom att restaurera och återskapa en våtmark.

Vår återskapade våtmark är hem för ett artrikt ekosystem. Grodor och salamandrar har sökt sig dit på eget bevåg och bosatt sig där! Och när groddjur trivs, trivs även många arter av insekter och vattenlevande smådjur.

I slutet av 2018 inledde vi vårt eget våtmarksprojekt. I våtmarksprojektet sammanstrålar vår passion och våra drivkrafter på ett mycket påtagligt vis! Att nu kunna se resultatet är djupt inspirerande. Läs mer: Om oss

Våtmarker är värdefulla vattenfilter

Våtmarker har många viktiga funktioner i landskapet. Det mest uppenbara är att de håller kvar vattnet och skapar en lummig, grönt och vattenrikt överflödande livsmiljö för växter och djur. Många arter, även åtskilliga hotade arter, är beroende av våtmarkerna och försvinner eller återvänder med sin biotop. Men miljövinsterna är flera:

Våtmarkerna är viktiga för vattenhushållningen. De magasinerar och bevarar vatten; avrinningen saktar ner, vattenflöden utjämnas och grundvattnet fylls på. Våtmarker filtrerar och renar vattnet medan det sjunker nedåt i jorden. Ämnen som kol, kväve och fosfor och andra näringsämnen hålls kvar och kan bindas i marken. När vattnet bromsas upp av våtmarker minskar övergödningen i havet. Med andra ord; våtmarker hjälper oss på flera sätt att skydda jordens viktigaste resurs: det rena vattnet. 

Läs mer om vårt arbete med vattenrening och avloppsvattenbehandling:

Ladda ner guiden  Rent vatten och avlopp med bioteknik Ladda ner