film om biokonvertering

Biokonvertering – i stor och liten skala

Varje biokonvertering innebär förbättrad miljö och sparade kostnader!

En biokonvertering kan ske i stor skala, som då en kommun bestämmer sig för att biokonvertera alla sina egna anläggningar. Biokonverteringen av en fastighet innebär att våra biosystem får ersätta traditionella mekaniska och kemiska lösningar för avfallshantering, fettavskiljning och ventilation.

Men givetvis kan även en enskild enhet biokonverteras! En fettavskiljare till exempel. När en fettavskiljare optimeras och effektiviseras med bioteknik är mycket redan vunnet: tömningsbehovet minskar, driftproblemen minskar och miljöbelastningen reduceras till ett minimum.

En biokonvertering – stor eller liten –  besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader. Men fördelarna är fler och större än konkreta ekonomiska besparingar och minskat huvudbry. Fettproblemet har förmågan att sprida sig över stora områden. På samma sätt har även fördelarna från varje biokonvertering denna förmåga. Biokonvertering innebär mycket stora miljövinster – och mycket stora sammanlagda ekonomiska vinster för samhället som helhet.

Konkreta resultat i kronor och koldioxid

Man uppskattar antalet fettavskiljare i Sverige till cirka 72 000. Under ideala förhållanden fungerar de som tänkt och töms de när de behöver tömmas. Det innebär ungefär en gång per månad. Dessa 850 000 tömningar per år skyddar avloppsledningar och reningsverk från en fullständigt övermäktig fettbelastning.

Men fettet som ansamlas även i en perfekt fungerande i fettavskiljare måste transporteras bort. Detta innebär ungefär 100 000 tunga lastbilstransporter per år. Kostnaden för miljön kan mätas i tusentals ton utsläppt koldioxid. (Dessvärre följer än värre problem – och ännu högre kostnader – av fettavskiljare som inte fungerar eller inte töms som avsett, men det lämnas därhän för tillfället!)

Nu kan vi räkna! Om samtliga dessa fettavskiljare biokonverterades skulle den sammanlagda kostnaden för samhället kunna sänkas med 2,2 miljarder kronor per år! Och åtskilliga tusentals ton koldioxid skulle aldrig behöva släppas ut under tömningstransporter. Det är vad skillnaden innebär – mellan fettavskiljare med och utan bioteknik!