film om miljöoptimerad fettavskiljare

Vad är en miljöoptimerad fettavskiljare?

Effekten av GOR biosystem når långt utanför fettavskiljarens tank!

När ett biologiskt reningssteg installeras i en fettavskiljare leder det till mer miljövänlig fettavskiljning på samhällsnivå.

Fett som slipper ut ur restauranger och storkök orsakar stora miljöproblem och enorma påfrestningar på samhällets infrastruktur. Det vet vi – och det påminns vi om, ständigt. Att hålla fettet borta från avloppsrören kräver fettavskiljare. Men fettet som ansamlas även i en perfekt fungerande i fettavskiljare måste transporteras bort. Detta innebär ungefär 100 000 tunga lastbilstransporter per år. Kostnaden för miljön kan mätas i tusentals ton utsläppt koldioxid. 

GOR Biosystem minskar kraftigt tömningsbehovet och därmed behovet av transporter – vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Och spar pengar.

GOR BioSystem omvandlar fettavskiljarens inre till en gynnsam miljö – för bra bakterier!

Fettavskiljarens tank miljöoptimeras genom att biosystemet syresätter och rör om i dess innehåll av fettrikt avloppsvatten. Samtidigt tillförs de fettnedbrytande bakterier som ska förmås att trivas där, etablera sig och förändra de processer som pågår i fettavskiljarens inre. Där pågår nämligen alltid biologiska processer – önskade eller oönskade! Oönskade processer utförda av oönskade bakterier känns snabbt igen på lukten.

När fettet bryts ner på plats i en miljöoptimerad fettavskiljare minskar verksamhetens totala miljöpåverkan. Samtidigt minskar problemen även lokalt: Verksamhetsutövare och fastighetsägare drabbas av färre driftstörningar och kan befrias från eventuella luktproblem i sina lokaler.  

Dags att biokonvertera?

Att utrusta en fettavskiljare med ett biosystem är aktivt miljöarbete, vars fördelar snabbt sprider sig långt utanför tanken. När traditionell teknik ersätts med modern bioteknik kallar vi det för en biokonvertering

Fettproblemet har förmågan att sprida sig över stora områden. På samma sätt har även fördelarna från varje biokonvertering denna förmåga. Om en biokonvertering sker i stor skala – som när en hel kommun biokonverterar sitt fettavskiljarbestånd, sina ventilationssystem och sina avfallsutrymmen – har ett mycket stort steg tagits i rätt riktning mot det hållbara samhället.