labyrint

Köpa fettavskiljare? – Det här behöver du veta!

Det finns ett omfattande regelsystem kring fettavskiljare som man måste ta hänsyn till när du ska köpa fettavskiljare. Först och främst: en fettavskiljare ska finnas installerad i anslutning till varje inrättning som tillagar eller behandlar livsmedel. Detta gäller en mängd verksamheter – från caféer och skolor till storkök och livsmedelsindustrier. Det förorenade spillvattnet måste renas från fett och organiskt material innan det når det allmänna avloppsystemet.

Fettavskiljaren måste vara CE-märkt och korrekt installerad. Svensk standard SS-EN 1825:1 beskriver funktionskrav, materialkrav, testning, märkning och kvalitetskrav för fettavskiljare. SS-EN 1825:2 beskriver krav för dimensionering, installation, drift och skötsel.

Att skaffa sig en fettavskiljare kräver en hel del planering, ett visst mått av pappersarbete och några specifika åtgärder!

Att välja rätt fettavskiljare

Det är av största vikt du väljer rätt storlek när du ska köpa fettavskiljare. Gravimetrisk avskiljning kräver tid. Tid kräver i sin tur betydande dimensioner. Avloppsvattnet måste bromsas upp och stanna tillräckligt länge i fettavskiljaren för att det ska hinna svalna.

Korrekt dimensionering är därför av största vikt för funktion och effektivitet. Utgångspunkten för en dimensionering är en flödesanalys – vilket i stort sett innebär en beräkning av vad verksamhetens fettavskiljare kommer utsättas för. Hur mycket vatten kommer att flöda genom den varje dag? Vad kommer det vattnet bära med sig? Det avgör vilken fettavskiljare som är mest lämpad.

Bioteria har lång erfarenhet av allt som rör fettavskiljare: från flödesberäkningar, rådgivning och projektering till installation, driftsättning och underhåll. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap!

Följande åtgärder brukar krävas:

Verksamhetsutövaren måste sedan ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till kommunens stadsbyggnadskontor. Ansökan behandlas i samråd med VA-huvudmannen och det kommunala miljökontoret. Hänsyn kommer bland annat att tas till förväntad miljöpåverkan (enligt Miljöbalken), spillvattnets karaktär (enligt Lagen om allmänna vattentjänster) och till de regler Plan- och bygglagen föreskriver.

I ansökan måste därför en mängd uppgifter redovisas, såsom all den dokumentation som rör fettavskiljaren – dimensioneringsunderlag, fettavskiljarens storlek och fabrikat – samt ritningar över fettavskiljarens planerade installation.

Installationen måste anmälas till VA-huvudmannen och miljökontoret när den är klar, så att den kan besiktigas och godkännas.

Ett avtal måste också upprättas med en tömningsfirma som är godkänd av VA-huvudmannen.

Bioterias Drift- och underhållsprogram innebär att vi, när allt är klart, tar fullt ansvar för fettavskiljaren – så att alla utom vi ska kunna glömma bort den.

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner