Fungerande fettavskiljning kräver en långsiktig plan för drift- och underhåll

En fettavskiljares öde efter installation och driftsättning är ofta dess svagaste punkt!

Det brukar vara mer självklart för den som köper en fin bil än för den som köper en fettavskiljare att deras investering kommer kräva service och regelbundet underhåll i framtiden. Oavsett hur dyr, felfri eller tekniskt framstående bilen är från början! Både bilen och fettavskiljaren utsätts för ett betydande slitage – och kanske även en del oförutsedda händelser. Och liksom en bil behöver fettavskiljaren även besiktigas då och då, för att garantera funktionen hos ingående delar och säkerställa att utsläpp ligger inom godkända gränsvärden.

Ett drift- och underhållsprogram garanterar att fettavskiljaren blir omskött

Det är inte alls ovanligt att underhåll försummas efter en installation – oavsett vilken investering det gäller. Verksamhetsinnehavare saknar ofta tid och resurser att ägna sig åt annat än sin verksamhet och den kunskap som förmedlades vid inköpet av produkten förs ofta inte vidare till ny personal. Dessvärre är det ofta just regelbundet underhåll som är avgörande för effektivitet och långsiktig funktion. När det gäller fettavskiljare är detta ett definitivt faktum!

Därför vill vi på Bioteria aldrig först sälja en fettavskiljare och sedan överge den ute hos våra kunder. Det gäller i synnerhet då de är utrustade med vårt biosystem!

Bioterias drift- och underhållsprogram innebär att ansvaret för verksamhetens fettavskiljare övertas av någon som enbart ägnar sig åt detta, och som kan kontaktas om problem eventuellt skulle uppstå.

Vad innebär en funktionskontrollbesiktning?

Dessvärre kan en fettavskiljare som inte fungerar alls upplevas som en problemfri fettavskiljare. Den behöver kanske aldrig tömmas, eftersom inget fett ansamlas i den. Därför uppstår heller aldrig några lukt- eller driftproblem! Fettet försvinner dock inte, utan orsakar istället problem längre ner på ledningsnätet. Detta kan avslöjas vid en provtagning på utloppsvattnet eller, i värsta fall, genom ett fettstopp i ledningarna nedströms fettavskiljaren – och en upplysning om detta från någon kommunal myndighet.

Att funktionskontrollbesiktiga en fettavskiljare består kort sagt i att undersöka om den fungerar som avsett. Och om den inte gör det – att avgöra varför. I uppdraget ingår storleksbedömning, konstruktionsbedömning, installationsbedömning och bedömning av standarden på det drift och underhåll som föregått besiktningen.

Vid en storleksbedömning avgörs om fettavskiljaren är korrekt dimensionerad för de krav verksamheten ställer. Även om en fettavskiljare är korrekt dimensionerad från början så kan förutsättningarna förändrats över tid. Verksamheten kan ha utökats eller bytt inriktning.

Vid en konstruktionsbedömning avgörs om fettavskiljaren överensstämmer med normen (oftast SS-EN 1825) och de krav som ställs av VA-huvudmannen. Inredningen måste vara hel och alla delar finnas på plats.

Vid en installationsbedömning avgörs om installationen är korrekt utförd, vilket inkluderar rätt dragna ledningar för vatten och avluftning.

Slutligen avgörs om fettavskiljaren är i god kondition. Efter varje funktionskontrollbesiktning utfärdas ett besiktningsprotokoll som vidarerapporteras till kommunens VA-kontor eller motsvarande. En initial funktionskontrollbesiktning utförs alltid innan driftsättning av en ny anläggning och vid varje nyinstallation av GOR BioSystem.

Vill du veta mer? Ladda ner vår guide ”Allt du behöver veta om fettavskiljning”:

Guide  Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner