formler

Konsten att dimensionera fettavskiljare rätt

En fettavskiljare, med eller utan biologiskt reningssteg, fungerar först och främst i enlighet med faktorer som aldrig upplever driftstopp: Tid och gravitation! Två mycket tillförlitliga parametrar. Men allt utöver fysikens lagar är mer eller mindre föränderligt. Dimensionering av ett så pass dynamiskt system som en fettavskiljare är därför inte en exakt vetenskap. Slutmålet är alltid: så rent som möjligt, så litet fettutsläpp som möjligt, så liten miljöpåverkan som möjligt.

Fysikaliska beräkningar – formler! – och erfarenhet av vad som verkligen fungerar får samverka för bästa möjliga resultat.

Maxgränsen för fettutsläpp i avloppsnätet brukar vara 50 mg avskiljbart fett per liter utloppsvatten. Om denna gräns överskrids kan problem uppstå i ledningsnätet och VA-huvudmannen (oftast kommunen) kan vägra ta emot det.

Vi vet att avskiljning av fett och organiskt material kräver stora dimensioner som i sin tur syftar till att ge systemet den nödvändiga tiden. Avloppsvattnet måste stanna tillräckligt länge i fettavskiljaren eftersom avskiljning av fett sker då vattnet svalnar. En optimalt konstruerad fettavskiljare har en lång, liggande tank som skapar stort avstånd mellan inloppsväggen och utloppsväggen – och därigenom längre retentionstid, dvs den tid vattnet kvarhålls i fettavskiljaren.

Regler

Det finns en rad regler fastställda kring fettavskiljare. De måste vara typgodkända och korrekt installerade. De måste ha de dimensioner verksamheten kräver, vilket i sin tur avgörs av avloppsvattnets förväntade sammansättning och mängd. Slamfickan ska vara 100 gånger den nominella storleken.

Svensk standard SS-EN 1825:1 beskriver funktionskrav, materialkrav, testning, märkning och kvalitetskrav för fettavskiljare. SS-EN 1825:2 beskriver krav för dimensionering, installation, drift och skötsel.

SS-EN 1825 utgår dock endast från gravimetriska (passiva) fettavskiljare och beaktar överhuvudtaget inte biologiska reningssystem, tillsatser av bakterier eller biprodukter från bakterier. Bioterias patenterade biotekniska lösning, GOR Biosystem, är nu standardalternativ i ett flertal kommuner.

Flödesberäkning

Utgångspunkten för en dimensionering är en flödesberäkning. Det uppskattade antalet liter per sekund som förväntas flöda genom fettavskiljaren avgör vilken volym som krävs för att den ska motsvara kraven för typgodkännande.

Det finns olika sätt att uppskatta förväntat flöde. En verksamhetskalkyl utgår från uppskattningar av vad som kan anses rimligt. En verksamhetskalkyl för en restaurang anger till exempel det uppskattade antalet måltider som kommer att serveras varje dag. Verksamhetskalkylen kan även utgå från det spillvattenföde den specifika livsmedelsinrättningen, enligt ett förutbestämt värde, kan antas producera per dygn.

En sannolikhetskalkyl utgår från den konkreta köksritningen och den befintliga köksutrustningen – det vill säga det faktiska antalet diskmaskiner, golvbrunnar, vattenlås, spisar och kokgrytor.

Uppgifterna utgör sedan en viktig en del av underlaget för flödesanalysen. En annan del av underlaget består av koefficienter för olika parametrar med betydelse för beräkningarna, såsom avloppsvattnets temperatur, kemikaliehalt, fettets förväntade densitet och mängd.

Gör en flödesberäkning

 

 

Guide  Konsten att dimensionera fettavskiljare rätt Ladda ner