fibonacci

80% av alla fettavskiljare är feldimensionerade

Det ögonblick fettet når avloppssystemet förvandlas det – från ”smör” eller ”matolja” eller något annat vardagligt – till ett omfattande samhällsproblem. Till och med till ett växande globalt miljöproblem.

Alla som arbetar med någon del av vattnets infrastruktur; med avloppsledningar, pumpstationer eller reningsverk, är mycket väl medvetna om vad fettet ställer till med. Det ansamlas, avlagras och klibbar fast. Det orsakar igensättningar och stopp. Alla som drabbats av ett sådant fettstopp i avloppet har också (på ett ofrivilligt och smärtsamt vis!) blivit medvetandegjorda.

Men det finns samtidigt en stor och spridd omedvetenhet om fettproblemet och om hur det bäst kan åtgärdas. Kunskapsbristen gäller i synnerhet fettavskiljare. Det vet vi, eftersom vi har sett det: Närmare 80 procent av alla fettavskiljare är feldimensionerade. En feldimensionerad fettavskiljare (oftast är den för liten) fungerar dåligt eller inte alls.

I den bästa av världar är varje fettavskiljare av rätt storlek. Den är dimensionerad efter verksamheten, flödestestad, korrekt installerad och den blir kontinuerligt underhållen. Varje komponent är typgodkänd, liksom även (den funktionskontrollbesiktigade) installationen i sin helhet! Så ser det inte riktigt ut i verkligheten…

Det absolut vanligaste skälet till alla dessa avvikelser från idealet är helt enkelt bristande kunskap om fett, om vad en fettavskiljare egentligen gör – och vad som krävs för att den ska göra det.

Vi på Bioteria har mer än 20 års erfarenhet av fettavskiljare. Vi konstruerar dem, installerar dem och utför årligen hundratals kontrollbesiktningar, inspektioner och inventeringar. Vi finns närvarande genom hela värdekedjan, från projekteringsstadiet till drift och underhåll av redan installerade anläggningar.

Vi har utvecklat våra egna fettavskiljare i enlighet med våra ideal – vår föreställning om den Perfekta Fettavskiljaren! Hur ser då en sådan ut? Så här, tycker vi – utrustad med GOR BioSystem.

Bioterias bidrag till fettavskiljarens evolution: Fettavskiljare designade för optimal funktion och enkelt underhåll, tillverkade i tåligt, återvinningsbart material samt utrustade med GOR BioSystem, en patenterad bioteknisk lösning som integrerar ett biologiskt reningssteg.

Med detta sagt: En fettavskiljare är alltid en kompromiss mellan olika intressen

Verklighetens bästa lösning är den som är tillräckligt bra i den aktuella situationen. Fettavskiljarens funktion vilar redan på de mest ofelbara av alla principer: tiden och gravitationen – båda tillhandahålls dessutom gratis. Men allt därutöver kan fallera. Det innebär att ju mer komplicerad en fettavskiljare är, ju större är risken för komplikationer. Den perfekta lösningen är alltid den perfekta balansgången mellan funktion, driftsäkerhet, effektivitet, miljö och ekonomi. 

Om vi föreställer oss en extremt effektiv fettavskiljare så skulle den aktivt kyla ner vattnet så fettet snabbare avskiljs! Den skulle ha en avancerad tank med olika fraktioner där fettet automatiskt delas upp och behandlas! Det skulle vara möjligt. Dessvärre skulle vi då också få en mycket dyr och energislukande fettavskiljare som riskerar att vara orimligt känslig för driftstörningar.

Erfarenhet, fysik och bioteknik 

Det perfekta för oss bygger på erfarenheten av vad som fungerar tillräckligt bra i verkligheten, inom så många områden som möjligt, utan att det medför problem på något annat. Så driftssäkert som möjligt, så effektivt som möjligt, så miljövänligt som möjligt, så ekonomiskt fördelaktig som möjligt.

En korrekt dimensionering räcker långt. En Biokonvertering omvandlar fettavskiljaren till en cyklisk bioreaktor där ett levande ekosystem utför ett naturligt nedbrytningsarbete. Det är miljövänligt och billigt. Det ökar effektiviteteten och driftsäkerheten. Det minskar tömningsbehovet och eliminerar luktproblemen. Biotekniken har gjort allt detta möjligt, samtidigt!

Guide  Konsten att dimensionera fettavskiljare rätt Ladda ner