Hur fungerar SBR-teknik i reningsverk?

Satsvis biologisk rening

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

Men hur kan man styra dessa processer så att bakterierna arbetar för oss och åstadkommer ett bestämt resultat? Svaret är: genom att reglera tillgången på syre!

Genom att göra bakteriernas miljö växelvis syrerik (aerob) eller syrefattig (anaerob) så gynnas olika arter – eller olika biologiska processer utförda av samma art – vid bestämnda tidpunkter. I reningsverken pumpas vattnet mellan olika ”miljöförhållanden” och behandlas av de mikroorganismer som lever där. När vattnet renas med SBR-teknik sker flera biologiska reningsprocesser i samma tank, i en viss ordningsföljd – styrd av luftbubblor.

Syre är det ”språk” som gör det möjligt för oss att säga åt bakterier vad de ska göra.

Avloppsvatten renas från kväve genom SBR-teknik

SBR-tekniken innebär att en reningstank omvandlas till en cyklisk bioreaktor. Avloppsvattnet flödar inte genom ett sådant system utan hålls kvar och behandlas färdigt, en bestämd vattenvolym i taget.

Eftersom avloppsvatten är mycket rikt på kväveföreningar är det redan fullt av bakterier som lever på dem. När tanken syresätts genom luftning omvandlar aeroba bakterier ammonium till nitrit och sedan nitrat (nitrifikation). När luftningen upphör uppstår snabbt syrebrist och anaeroba bakterier omvandlar nitrat till kvävgas (denitrifikation). Kvävet lämnar alltså vattnet och försvinner ut i luften (som redan består till största delen av kvävgas)!

Metoden är mycket flexibel och passar särskilt väl i minireningsverk där vattenströmmarna är små och flödet kan variera. Mindre volymer ger högre reningseffekt och det faktum att vattnet behandlas en viss volym i taget gör systemet mindre känsligt för skiftande flöden. Reningscykelns parametrar – som uppehållstid i tanken, hur kraftigt den ska luftas och hur länge – kan anpassas till rådande förhållanden.

Bioteria talar syre-språket och boostar det aktiva slammet

I våra fettavskiljare och i våra minireningsverk arbetar vi med syretillgång som medel för att styra biologiska processer. I minireningsverken använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare genom att tillsätta bakterier som är särskilt utvalda för sin förmåga att bryta ner fett och organiskt material.

De tillsatta högeffektiva bakterierna är syrekrävande och kommer att arbeta tillsammans med det ekosystem som redan finns på plats så snart tanken luftas. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

SBR-teknik i kombination med bioteknik innebär att arbeta med luftbubblor och naturliga biologiska processer som verktyg!

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner