slukhål

Föråldrade avloppsrör skapar slukhål

Plötsligt öppnar sig bottenlösa schakt som sväljer gator, trottoarer, bilar och i extrema fall hela hus. Det händer oväntat; på platser där det inte borde. Forskare som vanligtvis studerar naturliga slukhål konstaterar att den nya, oförutsägbara varianten nu utgör ett större problem. Ett problem som förvärras i takt med att avloppsystem över hela världen passerar sitt bäst-före-datum. 

 

 

Ett naturligt slukhål har geologiska orsaker och uppstår när vatten undergräver jorden, oftast på platser där berggrunden utgörs av kalksten. Urbana slukhål – som den spektakulära helvetesvisionen i Guatemala City – skapas enligt samma princip; men av vattenläckor ur trasiga avloppsrör. 

 

 

När marken kollapsar i stadsmiljöer beror det nämligen framför allt på krackelerande mänsklig infrastruktur; vanskötta avloppssystem med rör som brister och får jorden att spolas bort under markytan.  

Moderna städer ovan jord – museimässig infrastruktur under ytan!

I ett land som USA öppnar sig krater efter krater i städer som New York, Chicago, Detroit och Seattle.

Mellan december och april i år rapporterades 39 slukhål orsakade av haverier i överbelastade ledningar för avloppsvatten. Enligt American Water Works Association är amerikanska avloppsledningar sällan yngre än 50 år, och en stor del av dem installerades i början av 1900-talet. I Washington D.C används fortfarande rörledningar som grävdes ner vid tiden för det amerikanska inbördeskriget.

De kroniskt underfinansierade avloppsystemen har nu börjat orsaka skador för enorma summor. Dessvärre är kostnaderna för en grundlig restaurering och kontinuerligt underhåll ännu större, närmast oöverstigliga, för många VA-huvudmän. 

Dessutom; eftersom de processer som pågår i rör under marken är osynliga i vardagslivet, är incitamenten för att ingripa i tid relativt svaga. Alltså väntar man. 

Välfungerande avloppssystem – en värdefull resurs att skydda och bevara

Hur ser det då ut i Sverige? Den naturliga slukhåls-varianten uppstår knappast alls, på grund av vår stabila berggrund. Däremot kan läckande avloppsledningar urholka marken även här. Lyckligtvis är även detta sällsynt – men det förekommer! Våra avloppsystem är för det mesta inte vanvårdade, men ofta underdimensionerade och mer eller mindre åldersstigna. 

För en svensk kommun är de underjordiska rörsystemen en betydande investering som kostar allt mer att underhålla. En av de största orsakerna till problem, stopp och haverier är fett i avloppsvattnet. Fett sliter på hela den infrastruktur som omger samhällets vattenförsörjning och minskar kraftigt livslängden på samtliga ingående delar.

Biokonvertera!

En kommun som beslutar sig för att ta kontroll över fettet skyddar både samhället och miljön från fettet och fettets skadliga biverkningar. 

Effektiva fettavskiljare reducerar mängden fett som riskerar att komma ut i avloppssystemet. Bioteknik i fettavskiljare minskar tömningsbehovet. 

Därmed minskar även antalet tunga transporter, och med dem koldioxidutsläppen. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd kemiska rengöringsmedel som nu spolas ut i avloppet.

Läs mer om Biokonvertering här!