leverans av fettavskiljare

Bioteria bygger SBR-reningsverk med bioteknik

Ett nytt reningsverk, som ska rena spillvattnet från skolor, förskolor, bygdegårdar och boende på landsbygden – det är ett stort och omfattande projekt. För Bioteria innebär det först av allt en kartläggning av förutsättningar och behov. Vad måste åtgärdas? Vilket vattenflöde kan man räkna med? Hur ser det ut under mark?

Eftersom den slutliga recipienten är den omgivande naturen ställs det naturligtvis även ställas mycket höga krav på effektiv rening.

Det avloppsvatten som flödar genom reningsverket befrias stegvis från sin last av organiskt material, samt kväve- och fosforföreningar. I den mindre tanken avskiljs slam – det som tidigare skedde i en trekammarbrunn. I den stora tanken utförs biologisk avloppsvattenbehandling i en bubblande, syrerik miljö.

 

Vi använder oss av SBR-teknik, Satsvis Biologisk Rening

 

Nedgrävning
Eftersom hela reningsprocessen försiggår under jord är grävarbete en viktig del av Bioterias totalentreprenad. Både markförhållanden på platsen och grundvattnets nivå är avgörande faktorer att ta hänsyn till under arbetets gång. Dessutom kan viktiga elkablar korsa landskapet under jord.

De stora tankarna förankras noga i markförankringsplattor eftersom de annars riskerar att sträva upp mot markytan på grund av sin flytkraft.

SBR-teknik med biologisk rening
Helt centralt för processen – och utmärkande för Bioterias lösningar – är det biologiska reningssteg som pågår i reningstanken. Tanken luftas kraftigt: luftningen syresätter vattnet och rör samtidigt om. Detta skapar utmärkta förhållanden för särskilt utvalda fettnedbrytande mikroorganismer.

 

Tankens inre – med sina luftningsplattor.

 

Ett automatiserat kontrollsystem doserar regelbundet den biologiska produkten för att underhålla biomassans aktivitet. Anläggningen inkluderar en bod, där all teknisk utrustning – kontrollenheten, kompressor samt system för fjärrstyrning och övervakning – placeras i skydd från väder och vind.

 

Reningsverkets status övervakas och kontrolleras via Internet.

 

Markbädd och infiltration
Eftersom den omgivande naturen är den slutliga recipienten ställs stora krav på effektiv rening. En av anhalterna utgörs av en infiltrationsbädd, där vattnet får passera genom kolfilter.

 

Infiltrationsbädd

 

Med Bioterias hjälp har Sigtuna kommun kunnat lösa avloppsproblem i Odensala och Skepptuna på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Luktproblemen är borta och utloppsvattnets kvalitet uppfyller miljökraven. Genom att Bioteria står för kontinuerlig drift och underhåll kan verksamhetsutövarna tryggt förlita sig på att driftstörningar och problem omedelbart uppmärksammas och åtgärdas.

 

Bioterias reningsverk driftövervakas 24 timmar om dygnet

 

Fler goda exempel!

På fjällstationerna Kebnekajse, Saltaloukta och Abisko renas vattnet naturligt och effektivt, mitt ute i den svenska fjällvärlden.

Läs även:

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner