Join the Biorevolution

freedom

Att Biokonvertera är lätt!

Allt fler kommuner och fastighetsbolag väljer att biokonvertera. En biokonvertering – stor eller liten –  besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader. Men fördelarna är fler och större än ekonomiska besparingar och minskat huvudbry. Fettproblemet har förmågan att sprida sig över stora områden. På samma sätt har även fördelarna från varje biokonvertering denna förmåga. Biokonverteringen innebär mycket stora miljövinster – och mycket stora sammanlagda ekonomiska vinster för samhället som helhet.

Biokonvertering för kommuner

Bioterias långa erfarenhet av samarbete med kommuner gör det möjligt för oss att förenkla och underlätta det stora åtagande det innebär för en kommun att ta kontroll över det allmänna avloppsledningsnätet och långsiktigt åtgärda fettproblemen i storkök och avfallsutrymmen. Vi har stor kunskap om kommunala processer och har vid många tillfällen samordnat och lett biokonverterings-projekt från början till slut.

Hur går en Biokonvertering till?

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där tekniska lösningar och gynnsamma mikroorganismer samverkar för att bryta ner och förbruka fettet där det ansamlas – i fettavskiljaren, i storköksventilationen och i avfallsutrymmen. Genom att biokonvertera en fastighet till modern bioteknik kan vi lösa de problem som fettet skapar – direkt vid källan.

Så här går det till: 

Biokonvertera i tre steg

Biokonvetera rapport

Steg 1 – Statusbedömning

Inledningsvis genomförs en inventering och funktionskontrollbesiktning av kundens anläggningar.  Det kan gälla fettavskiljare, ventilationssystem i storkök samt avfallsutrymmen.

Steg 2 – Rapport

Resultatet sammanfattas i en rapport som ger kunden överblick över nuläget, tillgång till noggrann dokumentation över sina anläggningar, en ekonomisk kalkyl och en miljökonsekvensanalys.  Utifrån den aktuella situationen lämnas ett åtgärdsförslag.

Den samlade bedömningen får sedan ligga till grund för ett beslut om biokonvertering.

Steg 3 – Installation

Efter att beslut fattats utför en tekniker från Bioteria installationen och driftsättningen av våra aktiva biosystem i utvalda anläggningar. Den personal som kommer att bruka dem på sin arbetsplats utbildas i deras funktion och handhavande.

Slutligen tar Bioteria över ansvaret för anläggningarna och för biosystemens funktion via ett drift- och underhållsprogram med kontinuerlig uppföljning och dokumentation.

Läs mer

Svenska fjällen

Varför biokonvertera?

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen.

bioteknik

Bioterias BioSystem

Med hjälp av bioteknik kan vi skapa hållbara och rena kretslopp – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

kock

Hållbara samarbeten

Det är tillsammans med våra kunder som vi kan göra skillnad. Tillsammans med våra kunder kan vi lösa konkreta problem, förbättra tekniken och spara pengar som vi kan åstadkomma något av långsiktigt värde, för miljön och för planeten.