Hållbara samarbeten

kock

Tillsammans bygger vi en hållbar värld

Det är enbart tillsammans med våra kunder som vi kan göra skillnad. Vi arbetar ständigt med att realisera våra visioner om hållbarhet och grön teknik – men inga goda intentioner i världen kan bidra till en bättre miljö om de inte omsätts i praktiken. 

Det är också våra kunder som driver utvecklingen framåt, genom att konfrontera våra miljölösningar med verklighetens hårda krav på effektivitet.

Det är först när vi tillsammans med våra kunder kan lösa konkreta problem, förbättra tekniken och spara pengar som vi kan åstadkomma något av långsiktigt värde, för miljön och för planeten.

Fettavskiljning på högsta nivå

STF

STF äger och förvaltar ett tiotal fjällstationer från Grövelsjön i söder till Abisko i norr. De flesta ligger i väglöst landskap, men bedriver verksamheter som kan liknas vid en konferensanläggning. Fjällstationerna har samma behov av fettavskiljare och reningsverk som alla andra. I ett landskap utan vägar innebär det dock höga kostnader att uppnå de höga reningskrav som ställs och driftsäkerheten är A och O.

Utmaning
STF hade driftnedsatta reningsverk och fettavskiljare som orsakade många driftstörningar. Dessutom tömdes fettavskiljarna med helikopter vilket medförde stora löpande kostnader. Många fettavskiljare var också kraftigt underdimensionerade och felkonstruerade. Man kontaktade Bioteria för att höja driftsäkerheten och sänka driftkostnaderna.

Lösning
Bioteria kompletterade två av de befintliga fettavskiljarna på Abisko Fjällstation med GOR BioSystem och bytte ut övriga fettavskiljare till nya av modell BioFAM SL inklusive bioteknologisk rening. I Saltoloukta fjällstation installerades även ett minireningsverk med en unik bioteknologisk SBR teknik. Allt är naturligtvis uppkopplat och kan fjärrövervakas. Numera sköter Bioteria all drift på
anläggningarna. Bioteria är alltså med från projektering – tillverkning – installation – drift och underhåll.

Resultat
STF har med Bioteria som drift- och kunskapspartner minimerat sina driftproblem och har idag anläggningar som lever upp till gällande krav på rening och utsläpp. Samtidigt har man sänkt sina driftkostnader med över 80% och bidragit till en minskad miljöbelastning.

Ett exempel på det sistnämnda är att man på Saltoloukta fjällstation inte behövt tömma fettavskiljaren eller reningsverket med helikopter på över två år. Detta samtidigt som utsläppsvärdena från utgående avloppsvatten till och med överträffar naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå.

Futurum fastigheter i Örebro

Futurum Fastigheter i Örebro

Futurum Fastigheter i Örebro äger cirka 376 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter, däribland förskolor, skolor och brandstationer för att nämna några. Futurum Fastigheter tar stort ansvar för sin miljöpåverkan och energiförbrukning, något som är starkt förankrat i företagets värderingar och har legat till grund för många beslut och projekt inom kommunen.

Utmaning
Likt de flesta fastighetsbolag hade Futurum Fastigheter problem med de som många av oss aldrig märker av, nämligen fett. Fett som sätter igen avloppsledningar, fett som skapar driftstörningar, fett som omöjliggör
värmeåtervinning och dessutom orsakar en hel del luktproblem. Att hantera fettet innebär höga kostnader och ökad miljöbelastning. Bara fettavskiljarna i Örebros skolor har ett behov av ca 1620 tömningar per år som i sin tur skulle generera en kostnad på närmare 4 miljoner. Att dessutom tunga transporter kör in på skolgårdar och förskolor i så stor utsträckning är ett problem i sig.

För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar. – Benny Fägerstad

Lösning
För 13 år sedan kom Futurum Fastigheter i kontakt med Bioteria. En lösning presenterades som även fick starkt stöd från VA-avdelningen i Örebros kommun. VA hade insett sedan länge att det krävdes åtgärder för att de skulle kunna hantera det tungt belastade VA-nätet. De blev positivt inställda till Bioterias förslag som innebar att lösa problemet direkt vid källan och på så sätt minimera mängden fett i ledningsnätet.

Resultat
I början av 00-talet installerades Örebros första fettavskiljare med GOR BioSystem. Detta blev startskottet för ett långt och troget samarbete. Fler fettavskiljare konverterades tillsammans med ett gediget service och underhållsprogram (GOR Maintenance Program). Konverteringarna ledde inte bara till stora miljövinster och bättre ekonomi utan, Futurum Fastigheter är på väg mot att få full kontroll över samtliga fettavskiljare i kommunens ca 140 skolor. Idag används Bioterias bioteknik i samtliga fettavskiljare och används som standard vid all produktion av nya fastigheter så som skolor och förskolor.

Läs mer

Svenska fjällen

Varför biokonvertera?

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen.

bioteknik

Bioterias BioSystem

Med hjälp av bioteknik kan vi skapa hållbara och rena kretslopp – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

freedom

Hur går en Biokonvertering till?

 En biokonvertering besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader och lägre miljöpåverkan.