Bioterias BioSystem

bioteknik

Uthålliga fastigheter med bioteknik

I ett storkök används stora mängder fett. Det osar, droppar, kladdar, täpper till och orsakar problem med dålig lukt. Det kräver ett ständigt arbete med kemisk och mekanisk rengöring. Fettet – och kampen mot det – sliter på vår miljö och på de människor som arbetar i storköken. Därför står också storköket i centrum för Bioterias biotekniska lösningar.

Våra biosystem är skräddarsydda för hårt arbete i avloppet, i reningsverk, i fettavskiljaren, i ventilationen och i avfallsutrymmet. Där håller de rent och bekämpar lukt redan innan problemen uppstår.

Med hjälp av bioteknik kan vi skapa hållbara och rena kretslopp – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

Biologiska reningsverk med SBR-teknik

Reningsverk med SBR teknik

Kostnadseffektiva och miljövänliga reningsverk med bioteknik

Det finns troligen ungefär 700 000 enskilda avlopp i Sverige. En mycket stor del av dem uppfyller inte de krav som idag ställs på rening. Det innebär att avloppsvattnet bär med sig stora mängder näring i form av fosfor och kväve. Dessa enskilda avlopp bidrar därför starkt till övergödningen av sjöar och vattendrag. Orenat avloppsvatten kan även innehålla miljöfarliga ämnen och det riskerar dessutom att sprida smitta.

Många enskilda avlopp är endast utrustade med en trekammarbrunn. En trekammarbrunn är en slamavskiljare för avloppsvatten från WC, bad, disk och tvätt. Slamavskiljning är en nödvändig förbehandling av avloppsvattnet, men det räcker inte för att rena det. Enligt Miljöbalken måste avloppsvatten renas i ytterligare steg innan det släpps ut i naturen. Detta är fastighetsägarens ansvar.

Ett minireningsverk från Bioteria utför samma antal reningssteg som ett kommunalt reningsverk – ett mekaniskt, ett kemiskt och ett biologiskt. 

Det biologiska reningssteget innebär att vattnet behandlas med gynnsamma mikroorganismer och luftbubblor, vilket kraftfullt reducerar mängden kväve och fosfor. Vattnet kan sedan återbördas rent och friskt till den omgivande naturen.

 

Läs mer om reningsverk för enskilda avlopp

Biologiskt rening för fettavskiljare

brunnslock i asfalt

Bryt ner fettet vid källan och minska tömningsbehovet

En fettavskiljares tömningsbehov kan reduceras betydligt med hjälp av bioteknik, vilket innebär regelbunden tillförsel av fettnedbrytande bakterier och syre. Fettet förbrukas då på plats – utan att fetthalten i utloppsvattnet påverkas – och fettavskiljaren kan istället tömmas vid behov.

En fettavskiljare med bioteknik fungerar som en traditionell fettavskiljare vilket innebär att Bioterias bioteknik kan installeras i en befintlig fettavskiljare.

 

Läs mer om GOR BioSystem

Biologisk fettnedbrytning i avlopp och golvbrunnar

vattenvirvel

Bryt ner fettet i avloppet och slipp lukt, stopp och igensättningar

Ibland behövs effektiva punktinsatser. BCA BioSystem är en riktad insats mot problem som uppstår där stillastående, fetthaltigt vatten ansamlas. 

Problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk behandling med gynnsamma mikroorganismer – i golvbrunnar, i fettavskiljarens integrerade slamficka och pumpkammare samt i separata pumpgropar.

 

Läs mer om BCA BioSystem

Biologisk luktkontroll för soprum och avfallsutrymmen

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Luktkontroll utan kyla eller kemikalier

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar omedelbart brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i den obehagliga lukten av sopor. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik. 

Bioteknik innebär att använda sig av naturliga mikroorganismer eller lösningar som uppstått i levande system. Den biologiska metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig.

 

Läs mer om ORS BioSystem

Fettreduceringssystem för storköksventilation

kockar i storkök

Bryt ner fettet och återvinn värmen

När fett upphettas blir det flytande och kan finfördelas i det omgivande mediet. Löst i vattenånga är det flyktigt, närmast i gasform. När fettet passerar genom rör och kanaler kyls det ner, stelnar och fäster vid alla ytor. I imkanaler och kåpor uppstår snabbt olägenheter och problem. Det mest allvarliga är utan tvivel den ökade risken för brand.

Fett kan även sätta igen värmeväxlare och omöjliggöra värmeåtervinning. När frånluften strömmar ut utan att värmen kan tas till vara förslösas stora mängder energi. Det brukar märkas på el-räkningen. 

 

Läs mer om VENT BioSystem

Läs mer

Svenska fjällen

Varför biokonvertera?

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen.

freedom

Hur går en Biokonvertering till?

 En biokonvertering besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader och lägre miljöpåverkan.

kock

Hållbara samarbeten

Det är tillsammans med våra kunder som vi kan göra skillnad. Tillsammans med våra kunder kan vi lösa konkreta problem, förbättra tekniken och spara pengar som vi kan åstadkomma något av långsiktigt värde, för miljön och för planeten.